Nyheter

Ad kommende utlysninger (08.02.24) Fra Forskningsavdelingen v/Leiv Arne

Det er et ønske om at alle som er aktive forskere eller andre som planlegger nye prosjekter skal kjenne til hvilke ordninger og muligheter vi legger til rette for i Akuttklinikken. Vil derfor minne om noen viktige tiltak fra avd FoU og ber om at denne informasjonen deles videre i deres avdeling, forskningsgruppe, eller til andre dette måtte angå.

 • Søknadspoliklinikken

 

o   Som tidligere år vil vi arrangere søknadspoliklinikk som er hjelp til å bedre søknader til Helse Sør Øst med frist primo september. Informasjon om dato for framlegg av protokoll vil bli annonsert i løpet av noen uker, men forbered dere på at dette vil finne sted i mai. Deltakere i søknadspoliklinikken vil da møte våre evaluatorer som gir råd om forbedringer. Alle søknader som leveres til HSØ vil delta i en intern konkurranse om intern finansiering. Mer om dette kommer senere.

 

 • PhD-stilling for lege i AKU: Utlysning vil komme ca mars/april

 

 • PhD-stilling for sykepleier: Utlysning vil kommer ca april/mai

 

 • Det vil også komme en utlysning av ekstra driftsmidler til pågående prosjekter i løpet av februar.

 

 • Prosjekter som har udekket behov for datainnsamlingshjelp kan også kontakte meg. Forskningssykepleiere som er ansatt i avd FoU kan være til stor hjelp.

A BOOST FOR YOUR CAREER? Medfak UiO satsing på unge forskere / The faculty's investment in young researchers

Hei dere,
 
Vær med på å gi de unge forskerne hos dere et løft! Flott om dere kan spre budskapet om at det nå nærmer seg nye post doc kurs og søknadsfrist.
Det ligger ute på nettsidene, men supert om dere kan hjelpe til med å spre dette.
 
Takk!
 
ET LØFT FOR KARRIEREN DIN?
Benytt sjansen til å ta del i fakultetets satsing på unge forskere. Dette gjelder både postdoktorer og andre forskere i etableringsfasen.
 
Vi tilbyr følgende kurs:
 
- Karriereutvikling.
- Forskningsledelse
- Forskningskommunikasjon. Søknadsfrist 11. september.
- Søknadsskriving
- Veiledning
- Innovasjon
 
Vi anbefaler å ta kurset i forskningskommunikasjon før kurset i søknadsskriving da disse henger tett sammen.
 
I tillegg har Postdoktorprogrammet en egen mentorordning.
 
Alle kurs får gjennomgående svært gode evalueringer fra deltakerne.
 
Informasjon om kurs og lenker til påmelding finner dere her:
 
-----------
 
A BOOST FOR YOUR CAREER?
Grap the opportunity and take part in the faculty's investment in young researchers (post doc and others in the establishment phase)!
 
We offer the following courses:
 
- Career development
- Research management
- Communicating research. Apply within 11th of September
- Writing grant applications
- Supervision
- Innovation
 
We recommend taking the course in research communication before writing grant applications as they are closely related.
 
We are also offering a peer mentoring scheme.
 
All courses have been very well evaluated by former participants.
 
For more information and registration:
 
 
 
Vennlig hilsen
Grete Dyb
visedekan for forskning og forskerutdanning
Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo
Telefon: +47 95435022
 
https://www.uio.no/om/designmanual/profilen-i-bruk/e-post-signatur/e-post-signatur.norsk.png

Interprofessional collaboration and implementaion of the ABCDEF-bundle in ICU

01.09.2023

Summary of the 'Project interprofessional collaboration and implementation of the ABCDEF bundle'

Go to the tab under 'Projects' for more information

 

Innspill til ny handlingsplan AKU Handlingsplan for forskning i Akuttklinikken

Hei,
Gjeldende handlingsplan skal revideres og ny vedtas i løpet av høsten. Vedlagt finner dere Utkast til 'Handlingsplan for forskning i Akuttklinikken'. Leiv Arne ønsker innspill fra alle forskningsgruppene.
Her har vi muligheten til å øke trykket på det vi mener skal prioriteres,- for eksempel øke tilgjengeligheten for forskningsassistenter, benytte registre til utfallsregistrering og fristille medarbeidere for søknadsarbeid / eller forskning. Jeg foreslår at dere kommer med innspill på mail internt i gruppen, og sender de til meg innen 26.oktober. Deretter innkaller jeg til et kort oppsummeringsmøte for de som interessert og der jeg inviterer Leif Arne som får med seg våre innspill videre derfra.

Handlingsplanen er et word-dokument med track changes som dere har fått på mail, og kan sees på som et arbeidsdokument der alle kan skrive inn endringsforslag. Dokumentet sirkulerer samtidig hos avdelingsledere.
Leif Arne har fjernet noe og satt inn noen nye punkter. Noen mål er endret og det kan være uklart hvorfor han har foreslått endringene. Han kommer gjerne til forskningsgruppene for å snakke om dette.


Beste hilsen
Hilde

 

Sommerhilsen

Kjære forskningsgruppemedlemmer

Første runde med Covid-19 er over for våre intensivavdelinger. Om, - eller når vi får en ny bølge, og hvordan den eventuelt vil arte seg er uvisst for oss alle.

Konsekvensene av pandemien vil uansett påvirke sommeren, og det er vanskelig å se for seg at vi ikke får noen Covid-19 pasienter med behov for isolering på intensiv.

Økt arbeidsmengde på alle fronter har påvirket min kapasitet som forskningsgruppeleder dette halvåret. På et tidspunkt økte stillingsprosenten ved begge stillingene voldsomt. Min andre stilling (ved UiO) har vært spesielt krevende dette halvåret, og denne våren ser det ut til at kampen om å tilby masterutdanning ved avdeling for sykepleievitenskap er tapt. Vi har nå 4 års utfasing med studenter foran oss. Etter min mening er dette svært alvorlig og tragisk at Norges største universitet ikke ønsker sykepleie som en del av sin virksomhet.

Jeg satser på økt aktivitet i forskningsgruppen til høsten og gjerne i form av et miniseminar med behandling av COVID-19 pasienter på intensiv som tema, inkludert våre erfaringer så langt. Innspill taes imot med stor takk.

Utlysning av resterende stimuleringsmidler

Hei

Her kommer årets utlysning av resterende stimuleringsmidler. Potten er på ca 250.000 for kun AKU. Disse midlene skal brukes til tiltak som understøtter klinikkens handlingsplan for forskning: (på intranett: http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/Content/1695576/HP%20Forskning%202019-2020AKU%20endelig.pdf
 
Hver forskningsgruppe skal ha en intern saksbehandling, så send søknaden til meg innen onsdag førstkommende den onsdag 27. mai.
 
Midlene må brukes ila. 2020, så alle rådes til å legge planen for bruk snarest mulig .
PS: Midlene kan ikke brukes til investering i utstyr!
 
God helg! 
 
Hilsen
Hilde

 

General information, grants, education INFORMATION

Hei,

og vel overstått sommer så langt håper jeg. 

Vi minner om intensivseminar den 22.oktober fra kl.14.00-18.00 der vår forskningsgruppe står som arrangør. Avhengig av økonomi og organisering blir det enten Rikshospitalets grønne auditoriet eller Soria Moria der høstmøtet skal foregå.

Programmet begynner å falle på plass, men vi tar fortsatt gjerne i mot innspill fra dere. Her er noen smakebiter;

Hva foregår av klinisk forskning i norske intensivavdelinger ? Oppsummering fra hver av de regionale helseforetakene

Tolkningsutfordringer i klinisk intensivmedisin. Endepunkt      v/ Professor Kjetil Sunde, OUS

Kliniske studier og samarbeid med industrien                        v/ Professor Tor Inge Tønnesen, OUS

Registerstudier. Registre nå også i Norge?

Sett av ettermiddagen og del denne informasjonen!

 

Med vennlig hilsen

Hilde

 

 

 

Hei,

Møtet jeg har annonsert med Peder Utne og Tor Even Martinsen vedrørende den nye forskningsinstruksen er utsatt til over sommeren. Årsaken er at det gjenstår noen avklaringer som de vil ha på plass før de ulike avdelingene får en gjennomgang. Vi opprettholder møtetidspunktet:  tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje, men endrer tema.

I forbindelse med at vi har fått innvilget søknad på stimuleringsmidler som skal benyttes til å arrangere et intensivseminar den 22.oktober (i forbindlese med høstmøtet), så ønsker vi å diskutere programinnholdet litt åpent i vår forskningsgruppe. Fint om dere kan være med på møtet, eller komme med innspill via mail.

Elin, Torsten og jeg har diskutert noen temaer og eventuelle forelesere.

Program: temaforslag

 1. Status - hvilke utfordringer har vi - i Norge?
 2. Tolknings utfordringer i klinisk intensiv medisin? Endepunkt(?!! - mortalitet eks) 3. RCT eller observasjonsstudier?
 3. Etikk?
 4. Kliniske studier og industrifinansiering (etikk også) 6. Utvikling av ny teknologi i samarbeid med industri- hvordan? Etiske utfordringer?
 5. Hvordan prioritere studier i avd? Info til pårørende ?
 6. Registerstudier? Registre- nå også i Norge ??

 

Jeg inviterte gruppen til Tor Inge med på opprinnelig møte angående forskningsinstruksen , og opprettholder avtalen tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje. Vår forskningsgruppe vil være arrangør av seminaret, men Tor Inges gruppe ønsker å bidra ved behov.

 

God pinse

Mvh

Hilde

 

Hei, jeg har akkurat lagt lagt ut en mail, men kjører dobbelt med informasjon på web-side og mail en liten stund  før vi går over til å hovedsaklig bruke denne web-siden.

Vedlagt invitasjon til FU-møte 28/5 kl.14-16 i grønt auditorium RH. Tema: AI

 

Link til  påmelding til miniseminar om mixed model analyse for repeterte målinger ved Milada C Småstuen.

Onsdag 19.06 kl. 9.00 – 10.30

Sted:

Møterommet, 3. etg bygg 15, Ullevål sykehus (ved mange påmeldte finner vi større lokale)

 https://nettskjema.no/a/118867

Recommended reading:

Scientists rise up against statistical significance
Valentin Amrhein, Sander Greenland, Blake McShane and more than 800 signatories call for an end to hyped claims and the dismissal of possibly crucial effects.
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857-9