NFR INFRASTRUKTUR-utlysning 2020 – Intern prosess Klinmed - frist for innsendelse av planlagte søknader 7. februar 2020

Forskningsrådet planlegger utlysning av i underkant 1 mrd. kroner i «Nasjonal satsning på forskningsinfrastruktur» gjennom INFRASTRUKTUR-programmet. Det vil være en to-trinns søknadsprosess. Trinn 1: innen 6. mai må det leveres til Forskningsrådet en obligatorisk skisse som vil være grunnlag for søknad om midler til forskningsinfrastruktur. Hovedhensikten med denne obligatoriske skisserunden er å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer. Trinn 2: frist for levering av endelig og fullstendig søknad er 19. november 2020.
 
Alle søknader til INFRASTRUKTUR-programmet skal fremmes av institusjonens ledelse. UiO ønsker derfor å starte prosessen tidlig for å sikre god forankring, og for å kunne bidra til at det oppnås en god tilslagsprosent. Planlagte søknader skal derfor gjennomgås av Forskningsinfrastrukturutvalget ved UiO sammen med dets underutvalg Fagråd for kjernefasiliteter, med tanke på tilbakemeldinger til søkere om eventuelle uklarheter, koordineringspotensiale eller liknende, før skisse sendes inn. Du kan lese mer om UiOs interne prosess her <https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-forskningsraad/forskningsinfrastruktur/>  og i vedlegg 1.
 
INTERN PROSESS KLINMED
 
Alle søknader må være forankret hos Instituttledelsen før de sendes til fakultet. Instituttledelsen ber derfor om at potensielle søkere fyller ut vedlagte «UiO-skjema for planlagt søknad til INFRASTRUKTUR-programmet 2020» vedlegg 2, og sender dette sammen med utkast til skisse til undertegnede innen 7. februar 2020. Instituttet vil da sende over mottatte søknader til fakultetet innen deres frist 13. februar 2020.
 
Når det gjelder kriterier vil kriteriene fra tidligere år i stor grad ligge til grunn for 2020-utlysningen, men med tilpasninger til de nye kriteriene:
 
1)      forskning og innovasjon (excellence)
2)      virkninger og effekter (impact)
3)      gjennomførbarhet (implementation)
4)      relevans
 
Se vedlegg 3 om hva det kan søkes om. Endelig utlysning vil publiseres tidlig i 2020.
 
Vedleggene:
 
 
 
 
Ta gjerne kontakt med meg hvis dere har spørsmål.
 
 
Vennlig hilsen
 
Gina
 
 
 
Gina Clausen
 
Seniorrådgiver
 
Seksjon for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon,
 
Institutt for klinisk medisin,
 
Universitetet i Oslo
 
 
Tlf. 22844689
 
Mobil: 415 58 885

 

 
Page visits: 208