Erik Boye - an internationally renowned scientist retires

Erik Boye
Erik Boye

Erik Boye from the Department of Radiation Biology at the Institute for Cancer Research will retire this December. He has been an internationally acknowledged scientist within the field of molecular cancer and cell biology for more than 30 years. Boye has been heavily involved in national and international scientific organizations, and he has participated regularly in the public debate releated to research issues.

Erik Boye er utdannet sivilingeniør med studieretning Biofysikk ved linjen for Teknisk fysikk ved NTH. Han ble ansatt som laboratoriefysiker ved Avdeling for medisinsk fysikk ved Radiumhospitalet i 1973. Siden 1983 har han vært ansatt ved Institutt for kreftforskning i forskjellige funksjoner, først som seniorforsker og gruppeleder ved Avdeling for biofysikk, nå Avdeling for strålingsbiologi, og senere (1997-2014) som leder av Avdeling for cellebiologi og Gruppen for cellesyklus-regulering og det siste året som gruppeleder ved Avdeling for strålingsbiologi. Han har også i perioder fungert som leder av Institutt for kreftforskning. Siden 2003 har han vært professor II ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Univeristetet i Oslo hvor han har undervist i cellebiologiske metoder, nukleinsyre-biokjemi og generell biokjemi.

Erik startet sin forskningskarriere med studier av DNA-skade og -reparasjon etter strålebehandling som resultere i banebrytende resultater som bl.a. er publisert i Nature. Senere har forskningen dreiet mot regulering av DNA replikasjon og cellesyklus-regulering med særlig vekt på initiering av DNA replikasjon. Denne forskningen ble først utført på bakterier, som har et enklere genom velegnet for molekylærbiologiske studier, og senere på eukaryote celler. Denne forskningen har bidratt til utvikling av et instrument for flowcytometriske analyser av bakterier, noe som aldri tidligere hadde vært mulig. Boyes forskning sammen med prof. Kirsten Skarstad har dokumentert viktige elementer i reguleringen av initiering av DNA replikasjon i bakterier som har resultert i flere publikasjoner i bl.a. de internasjonalt anerkjente tidskriftene EMBO Journal, Cell og PNAS. Senere har hans forskning avdekket en ny kontrollmekanisme for initiering av DNA replikasjon i gjærceller. Denne mekanismen har senere vist seg å foreligge også i humane celler (ennå upublisert). Disse studiene har også blitt publisert i internasjonalt anerkjente tidskrifter som PNAS og Genes & Development. Hans forskningsgruppe holder nå på med å karakterisere nye mekanismer for regulering av proteinsyntese, mekanismer man trodde var fullstendig karakterisert for 30 år siden.

Erik Boyes forskning har resultert i mer enn 100 publikasjoner i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Denne forskningen har også gitt ham mulighet til samarbeid med og forskningsopphold hos bl.a. to nobelprisvinnere i disse fagfeltene (prof. Arthur Kornberg, Stanford, og prof. Paul Nurse, London). Dette har også resultert i veiledning av 11 dr.gradstudenter, 5 postdok stipendiater og 15 M.Sc. og diplomstudenter. Han inviteres også ofte som foredragsholder til store internasjonale konferansene arrangert av European Molecular Biology Organization (EMBO), Cold Spring Harbor Labs, FEBS og Keystone Symposia.

I tillegg til sin aktive forskerkarriere har han engasjert seg i mange nasjonale og internasjonale forskningsorganisasjoner som EMBO. Dette er et akademi for forskere innen livsvitenskapene som arrangerer kurs og konferanser, støtter forskere med stipendier og utgir internasjonale tidskrifter av svært høy kvalitet. Erik Boye har arrangert en rekke kurs, konferanser og workshops gjennom EMBO. Han har også vært innvalgt som ett av en håndfull medlemmer fra Norge siden 1991 og som eneste nordmann vært med i ledelsen av EMBO (8 år). Han har i tillegg som en av svært få normenn vært leder av et panel i ERC (European Research Council), generalsekretær i Norsk Biokjemisk Selskap (2003-2007), medlem av Council i FEBS (Federation of European Biochemical Societies, 2002-2006) , leder av Norsk Hydros Fond siden 2002 og medlem av en rekke andre kommiteer og råd både ved OUS, Forskningsrådet, Kreftforeningen og internasjonalt. En anerkjennelse av hans betydning i forskning er synliggjort gjennom hans innvalg som medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi fra 2000, senere som gruppeleder (2008-2010) og som sekretær (2011-). Det er viktig for forskningens fremdrift at det finnes møteplasser for utveksling av tanker og ideer og at noen bidrar til dette arbeidet. Erik Boye har vært en foregangfigur og et eksempel til etterfølgelse i denne sammenhengen.

Det er viktig at forskere engasjerer seg i samfunnsdebatter som er relatert til forskningsaktiviteter. Erik Boye har også i denne sammenheng bidratt vesentlig med en rekke debattinnlegg og andre innlegg i aviser, populærvitenskapelige tidskrifter, lokale forskningstidskrifter og TV-innslag. Erik har vist seg som en uredd og ærlig bidragsyter i mange debatter innen forskningspolitikk, forskningsjournalistikk og diskutabel bruk av forskningsmetoder.

Vi takker Erik Boye for alle hans forskningsrelaterte aktiviteter gjennom så mange år ved Instituttet. Det er et klart tap for norsk og internasjonal forskning at en forsker og forskningsentusiast som Erik Boye tar på seg pensjonisthatten, men han har signalisert at han vil fortsette å bidra med sin kunnskap og erfaring til beste for forskningen ved avdelingen og Instituttet. Det setter vi stor pris på, og ser frem til hans bidrag også i fremtiden.

Kristian Berg
Seksjonsleder
Avdeling for strålingsbiologi
Gunnar Sæter
Instituttleder
Institutt for kreftforskning

Links:

Erik Boye's mini CV and publications

Home page of Erik Boye's group: Regulation of the eukaryotic cell cycle

Department of Radiation Biology

 
Page visits: 8860