Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

13.04.2021FDA pauser bruk av Johnson og Johnson-vaksinen

Legemiddelmyndigheten FDA twitrer tirsdag at de pauser bruk av Johnson-vaksinen.

13.04.2021Nå kan fastleger teste ut triagering av pasientene

Helsedirektoratet etterlyser deltakere til et pilotprosjekt der man skal prøve ut et prioriteringsverktøy på fastlegekontoret. Målet er å spare både lege og pasient for tid, øke andelen digitale kontakter og heve kvaliteten på konsultasjonen.  

13.04.2021Forskere slår alarm: – Tusenvis av prosjekter er satt på vent og nye stanses

– Europeiske akademiske institusjoner kan ikke dele helsedata med forskere ved offentlige instutusjoner utenfor EU og EØS. Bare her ved Kreftregisteret har vi fem-seks prosjekter på vent på grunn av dette, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

12.04.2021Legevaktstrid skal behandles av Rikslønnsnemnda til sommeren

Behandlingen av striden mellom KS og Legeforeningen som førte til streik i fjor høst, skulle opprinnelig ha vært behandlet i mars, men ble utsatt på grunn av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå bortgang.

12.04.2021«Snakk med far min»

Mangelen på ressurser kamufleres ved at ansvar sendes rundt i ring.

12.04.2021Slik har de pårørende opplevd pandemien

Pårørende overtok både omsorg og hjelp når kommunen stengte tilbud og tjenester i mars 2020. – Mange ble overlatt til seg selv, sier Anita Vatland i Pårørendealliansen.

12.04.2021Ut mot forskjellsbehandling av psykisk syke: – En skam

– Det er fullstendig blottet for likeverd å straffe med økonomiske sanksjoner, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

12.04.2021«Outsider» vil bli legepresident: – Man må ta noen sjanser

Fastlege Bjørg Bakke i Porsanger kritiserte Legeforeningen for å være passiv og fikk svar om å engasjere seg i foreningen. Nå tar hun oppfordringen – og stiller som kandidat til toppvervet.

11.04.2021Departementet mener forskjellsbehandlingen «virker urimelig»

–  Vi er enige i at forskjellsbehandlingen mellom somatiske og psykiatriske pasienter er vanskelig, og det virker urimelig, sier Saida Roshni Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.  

11.04.2021Psykologforeningen om pasienter som fratas uføretrygd: – Direkte skadelig for utfallet av behandlingen

Psykologforeningens leder Håkon Skard er lite imponert over måten man behandler psykisk syke på, når man tar fra innlagte uføretrygden.

11.04.2021Krever lovendring for å få stanset forskjellsbehandling av psykisk syke og rusavhengige

Personer som er innlagt mer enn fire måneder på en rus- eller psykiatrisk behandlingsinstitusjon mister uføretrygden. Det gjør ikke pasienter som er innlagt på et somatisk sykehus.

10.04.2021Vaksinefunn: – Ekstremt høye antistoff-nivåer

– Vi fant et skyhøyt nivå av antistoffer. Disse nivåene sprengte skalaen. Vi har aldri før sett så høyt nivå av antistoffer, sier Ingvild H. Sørvoll ved UNN om norske vaksinefunn.

09.04.2021Norske vaksinefunn publisert i prestisjetidsskrift

Norske forskere har publisert funn om en sjelden tilstand etter koronavaksinering i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Det skjer samtidig med publiseringen av funn fra en tysk forskergruppe.

09.04.2021Gransker ny covid-vaksine: Alvorlig sykdomsbilde hos fire vaksinerte

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMAs sikkerhetskomité, PRAC, gransker nå selskapet Janssens covid-19-vaksine, etter at fire vaksinerte er blitt alvorlig syke. En er død.

09.04.2021Ap støtter legenes ønske om en allmennlegemyndighet

I Legeforeningens covid-19-rapport etterlyses en myndighet med overordnet ansvar for allmennlegetjenesten i en krise som pandemien. – Arbeiderpartiet støtter legenes ønske, sier Ingvild Kjerkol.  Helse og omsorgsminister Bent Høie (H) mener dette allerede er ivaretatt. 

08.04.2021Tror bakteriofager kan bli alternativ til smalspektret antibiotika

Antibiotikaekspert tror at bakteriofager kan få rolle som alternativ til smalspektret antibiotika for kronikere. – Bakteriofager er målrettede virus som smalspektret kan angripe helt spesifikke bakterier, forklarer professor Gunnar Skov Simonsen ved UiT.

08.04.2021Nå tvinges legene over på ny løsning for blåresept

Det kan ta opp til fire år før den nye løsningen for å sende inn blåreseptsøknader i legenes EPJ-systemer er klar.

08.04.2021FHI: – Viktig å se på EMAs konklusjoner

I løpet av den kommende uken skal Folkehelseinstituttet bestemme om AstraZeneca-vaksinen skal tas i bruk igjen i Norge.

08.04.2021Følger råd om utprøvende behandling

Nesten alle anbefalingene om off label-behandling fra Ekspertpanelet ble fulgt opp av sykehusene i 2020.

08.04.2021Fortsatt få henvendelser til Ekspertpanelet – flest fra vest og nord

Ekspertpanelet som gir råd om behandling for pasienter med alvorlig sykdom og kort levetid får henvendelser fra hele landet. Men det er stor variasjon mellom sykehusene, viser årsrapporten fra 2020.

07.04.2021Tar inn sjeldne tilfeller på bivirkningslisten

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) inkluderer sjeldne tilfeller av kombinasjonen blodpropp og lave blodplater på listen over veldig sjeldne bivirkninger ved AstraZenecas koronavaksine.

07.04.2021Ti kommuner har gitt tommel opp for felles journalsystem

Så langt har ti kommuner i Midt-Norge vedtatt å utløse sin opsjon på Helseplattformen.

07.04.2021Presenterer de første lungekreft-tallene fra INSPIRE

Onsdag la Kreftregisteret frem sluttrapporten fra INSPIRE-prosjektet. En overvåkning av bruk og effekt av medikamentell behandling ved norske sykehus.

07.04.2021Legeforeningen i ny rapport: – Beretningen om en varslet katastrofe

Svineinfluensapandemien avdekket store mangler i norsk helseberedskap, men lite ble gjort for å følge opp manglene, skriver Legeforeningen i rapporten «Covid-19. Underveisrapport».

07.04.2021God effekt av rituksimab i oppfølgingsstudie fra Bergen

– Vi har sett god effekt og tolerable bivirkninger av rituksimab. Det er kjekt å følge opp pasienter som opplever få attakker, sier førsteforfatter og lege i spesialisering, Hilde Marie Torgauten ved Haukeland universitetssjukehus.

06.04.2021EMA-topp ser sammenheng mellom bivirkninger og vaksine

EMAs vaksinesjef innrømmer at det blir stadig vanskeligere å hevde at det ikke er årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne tilfellene av blodpropp. Men Marco Cavaleri mener fordelene veier opp for ulempene.

06.04.2021Sykehuspartner i gul beredskap etter trøbbel med journalssystem

Sykehusenes journalsystem Dips hadde problemer ved flere sykehus tirsdag morgen.

06.04.2021Skal forske på tvang mot barn og unge

Ber om hjelp fra alle landets barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger som er godkjent for tvungent psykisk helsevern.  

05.04.2021Slik påvirker pandemien personer med en samtidig rus- og psykisk lidelse

Stengte lavterskeltilbud og lav digital kompetanse gjør at personer med samtidige rus- og psykiske lidelser har enda større utfordringer enn vanlig under koronapandemien.

02.04.2021– Legeforeningen er blitt en passiv aktør

Fastlege Bjørg Bakke sier hun kjenner på en oppgitthet og resignasjon over utvikling i helsevesenet når man jobber klinisk. Bakke sier bakgrunnen for følelsene er todelt; helsepersonells plass i vaksineprioriteringen, og hvordan Legeforeningen forvalter sitt ansvar. – Jeg opplever ikke at de sier...

02.04.2021– På to punkter trekker Bjørg Bakke gale slutninger

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, mener at fastlege Bjørg Bakke i Porsanger beskriver en avmaktsfølelse mange føler på. – Men på to punkter trekker hun gale slutninger, sier Hermansen i en kommentar til Bakkes uttalelser om Legeforeningens arbeid.

02.04.2021Andelen av fastleger med jobbstress firedoblet

Fra 2010 til 2019 var det en signifikant økning av stress- og potensielt helseskadelig stress hos fastleger. En studie fra Legeforskningsinstituttet viser at andelen av fastleger med risikofylt stressnivå ble firedoblet i perioden.

01.04.2021– Pasientjournalene får «evig liv»

Norsk helsearkiv har startet digitaliseringen av gamle pasientjournaler i papir. Til nå er 45 millioner sider digitalisert siden oppstarten i juni 2019. – Dette kan redde liv i forskningens tjeneste, sier Riksarkivar Inga Bolstad.

01.04.2021– Det er stas å være kliniker, men jeg opplever at jeg kan gjøre størst nytte som leder

Siri Skumlien (57) blir Legeforeningens første kvinnelige administrative toppsjef. Den tidligere sykehusdirektøren går fra en tilværelse som kliniker til å lede legenes profesjonsforening.

31.03.2021Studie: – Understreker viktigheten av fastlegekontinuitet

Norske forskere har sett på data fra 2,4 millioner pasienter på lister til 2560 fastleger, og undersøkt hva som skjedde med hensyn til fastlegekonsultasjoner, legevaktkonsultasjoner og akuttinnleggelser på sykehus når fastlege fikk et plutselig avbrudd i minst to måneder.

31.03.2021Lover tiltak for bedre varsling

Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt at det skal utarbeides en tiltaksplan for hvordan varslingssystemet ved sykehuset kan forbedres.

31.03.2021Håper på flere molekylærbehandlinger

Overlege ved Radiumhospitalet håper at Nye metoder vil vurdere ny målrettet behandling for lungekreft i løpet av året.

30.03.2021Vaksineringen går omtrent som planlagt

Folkehelseinstituttets (FHI) oppdaterte vaksinescenario viser at vaksineringen mot covid-19 i Norge går omtrent som planlagt. Tidspunktet for når alle over 18 år er vaksinert er forsinket med et par uker.

30.03.2021Vil lovfeste modell til ordningen «ingen» vil ha

Regjeringen vil lovfeste et rammeverk, som ikke blir obligatorisk, for ordningen fritt brukervalg, som nesten ingen vil ha.

30.03.2021– Startskuddet for at sykehus legger papirsykmeldingen på hylla

Helgelandssykehuset er første sykehuset som tok i bruk, og sendte digital sykmelding fra et sykehus til Nav. – Det er meningen at alle helseforetakene i Helse Nord skal ta i bruk digital sykmelding, noe som vil bidra til bedre pasientoppfølging og dialog i samme system, uttaler Tom Dahlberg,...

30.03.2021Starter vaksinestudie for koronavirus på MS-pasienter

Norske forskere undersøker effekten av koronavaksine hos pasienter på høyeffektive MS-medisiner.

29.03.2021Norsk kreftmedisin-selskap snuser på markedet for veterinærmedisin

Tromsø-selskapet Lytix Bioharma skal samarbeide med amerikansk selskap.

29.03.2021Covid-19-studie: Eldre fortsatt plaget etter seks måneder

En norsk oppfølgingsstudie av covid-19-pasienter har sett på endring i livskvalitet og funksjon hos 106 personer i alderen 60 år og eldre, seks måneder etter at de var innlagt på sykehus på grunn av covid-19. – Over halvparten av pasientene hadde fortsatt plager etter seks måneder, sier forsker...

29.03.2021Mener ekspertgruppen mangler faglig tyngde og nok tid

– Vi er overrasket over at ekspertgruppen har så liten faglig tyngde, sier Lars Lien, påtroppende leder av Norsk psykiatrisk forening. – Vi skulle gjerne hatt flere grupper representert, svarer HOD.

28.03.2021Har avlyst 32 operasjonsdager på seks uker på grunn av mangel på anestesileger

– At operasjonskapasiteten er begrenset av anestesilegekapasitet, har vi aldri opplevd tidligere.

27.03.2021Legeleder takker av

I snart tolv år har Geir Riise vært generalsekretær i Legeforeningen, men i juni blir han pensjonist og takker han for seg.

26.03.2021Utvider med 25 intensivplasser

Oslo universitetssykehus øker antallet intensivplasser og planlegger å kutte aktiviteten med en fjerdedel etter påske.

26.03.2021Nå skal lagmannsretten avgjøre saken om Ungarn-studentene

EFTA-domstolens råd om hvordan Borgarting lagmannsrett skal vurdere hva som er «samme yrke» er nå klar. Den svært omstridte saken om psykologistudentene skal nå opp i lagmannsretten i april.

26.03.2021Hun er ny direktør i Direktoratet for e-helse

Mariann Hornnes er ny direktør for Direktoratet for e-helse.

26.03.2021Forlenger pausen for AstraZeneca-vaksinen

FHI forlenger pausen for koronavaksinen fra AstraZeneca.

 
Page visits: 10389