Transplant Immunology Decision Support System TRIMMUS

Transplantasjon av organer, celler og vev fra ett individ til et annet krever komplekse vurderinger som omfatter transplantasjonsimmunologiske laboratorieanalyser med utredning av vevstyper og blodgrupper, donortilgang, matchingskriterier, koordinering av logistikk og ulike grupper av fagfolk med spisskompetanse. Oslo universitetssykehus (OUS) trenger laboratorieinformatikksystemer for vevstyping (utredning av HLA-typer og antistoffer mot HLA-antigener) integrert med systemer for beslutningsstøtte, allokering, oversikt over donor/resipient-koblinger på ulike utredningstrinn og registerdata for oppfølging av resultater etter transplantasjon for ulike pasientgrupper.

Det teknologiske målet for prosjektet er å utvikle en applikasjon som dekker hele arbeidsflyten i Seksjon for transplantasjonsimmunologi ved OUS og integrerer denne med ulike verktøy for beslutningsstøtte for optimal allokering av donororganer, best mulig matching ved stamcelletransplantasjoner, oversiktlige utredningsløp frem til transplantasjon og registre for oppfølgning av nyretransplanterte pasienter etter transplantasjon.

Prosjektgruppen kombinerer IKT-kompetanse og erfaring med HLA-matching fra Steiner, s.r.o., med spesialisert kompetanse i HLA-relatert IKT, laboratorieutredning og evaluering fra OUS. Ettersom all transplantasjonsimmunologi, organtransplantasjon og HLA-matching før stamcelletransplantasjoner i Norge er samlet i ett senter, har vi en unik mulighet til å utvikle og teste effekten av TRIMMUS som vil dekke alle trinn fra registrering av prøver til langtidsoppfølging av nyretransplanterte pasienter. TRIMMUS vil erstatte flere trinn med manuell overføring av data og dermed redusere risiko for menneskelig feil i utredning og evaluering. TRIMMUS vil også presentere alle relevante data om donor og resipient samlet og kjøre algoritmer som støtter rask og evidens-basert rådgivning om valg av egnet kombinasjon av donor og resipient ved transplantasjoner og transfusjoner. Sistnevnte er særlig aktuelt ved transfusjon av blodplater til pasienter som har antistoffer mot mange HLA-antigener.

TRIMMUS er et prosjekt som oppfyller kravene til TACR KAPPA-programmet ved å øke samhandlingen mellom det tjekkiske IKT-selskapet Steiner, s.r.o., og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS for den transplantasjonsimmunologiske utredningen samt Avdeling for transplantasjonsmedisin ved OUS for beslutningsstøtte, allokering, oversikt over donor/resipient-koblinger på ulike utredningstrinn og registerdata.

Steiner stiller sine IKT-ressurser til rådighet og OUS bidrar med medisinsk ekspertise til å utvikle algoritmer og evaluere prestasjonene til hver enkelt algoritme og hele applikasjonen samlet. Resultater av oppfølging etter transplantasjon vil bli benyttet til å forbedre algoritmene for matching før transplantasjon.

Etter ti måneders intensivt arbeid, har vi nådd implementeringsfasen for de første verktøyene. Innen bioinformatikk har vi fullført utviklingen av en algoritme for søk etter HLA-matchede blodgivere som kan gi blodplater til HLA-immuniserte pasienter. Vi har også utviklet algoritmer for å beregne forekomsten av panelreaktive antistoffer, uakseptable HLA-antigener i en gitt donorpopulasjon og HLA-immunisering etter transplantasjon. Innen software-utvikling har det blitt gjennomført flere hundre forbedringer i bruker-grensesnittet og mer enn 2000 automatiserte tester er generert for å verifisere korrekt funksjonalitet av applikasjonen som helhet.

 

Prosjektet "The Transplant Immunology Decision Support System (TRIMMUS)” blir støttet med en tildeling på € 1,2 millioner fra KAPPA-programmet till Norges Forskningsråd og Technology Agency of the Czech Republic.

Project No.: TO01000057
Project Promoter: Steiner, s.r.o
Project Partner: Oslo University Hospital

EEA and Norway Grants: Czech Republic - KAPPA

The KAPPA funding programme


Anders Åsberg - representerer OUS i TRIMMUS-prosjektet

Kidney transplant research group

Department of Transplantation Medicine

 
Page visits: 1238