Plasmaproduksjon

Produksjon av rekonvalesensplasma i norske blodbanker

Blodbankene har dannet en nasjonal faggruppe med representanter fra de største blodbankene og alle regioner, som i samarbeid med HDIR har utarbeidet retningslinjer for hvordan rekonvalesensplasma skal samles og distribueres:
se Informasjon til blodbanker og Brev fra HDIR.

Godkjenning av rekonvalesensplasma som blodprodukt er gjort etter anbefaling fra EU-myndighetene, som også tilråder innsamling av ekstra prøver fra givere for senere analyser av antistoffer (vedlegg: An EU programme of COVID-19 convalescent plasma collection and transfusion). Disse prøvene vil vi samle i en forskningsbiobank, se nedenfor.

Blodgivere eller potensielle blodgivere som ønsker å bidra bes henvende seg til nærmeste blodbank for mer informasjon om studien og eventuell deltakelse - se listen over Blodbanker som tar imot Covid-19-konvalesentplasma.pdf. Du kan også melde deg som blodgiver direkte på giblod.no.

Ettersom pasientbehandling med rekonvalesentplasma er å anse som utprøvende behandling, må blodgiverne samtykke til at deres helseopplysninger omkring COVID-19-sykdom, plasma og ledsagende ekstra blodprøver kan brukes til forskning. Det er også ønskelig å ta ekstra prøver av giverne til en generell forskningsbiobank.  

Blodgivere som ønsker å delta i NORPLASMA-prosjektet må gi informert samtykke til plasmagiving og ledsagende prøver som da vil inngå i en spesifikk forskningsbiobank som opprettes for å studere immunologiske og virologiske markører for SARS-CoV-2, herunder antistoffer. Blodbanken kan laste ned godkjent informasjon/samtykkeskjema her. Husk å legge inn kontaktinformasjon for eget helseforetak.

Blodgivere kan i tillegg spørres om å gi et bredt samtykke til en generell forskningsbiobank (lenke til Infoskriv generell Biobank COVID19) (REK nr 135924 COVID-19 ved OUS, evt tilsvarende REK-godkjent ved andre universitetssykehus). De kan da bli spurt om å avgi flere prøver til forskning på COVID-19.

Faggruppene og styringsgruppen for prosjektet samarbeider om biobanking i henhold til samarbeidsavtaler og biobankavtaler som er under utarbeidelse. 

Informasjon til blodbankene

Framgangsmåte (pdf)

Informasjon fra Helsedirektoratet
Til alle landets blodbanker Informasjon om innsamling, testing og bruk av Covid19-konvalesentplasma.PDF

Oversikt over blodbanker som har fått tillatelse til å tappe og distribuere rekonvalesensplasma:
Blodbanker som tar imot Covid-19-konvalesentplasma.pdf

Informasjon til giver: 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ”Behandling av pasienter med COVID-19 med plasma fra blodgivere som har antistoff mot SARS-CoV-2 (rekonvalesensplasma)”: REK-godkjent spesifikt samtykke NORPLASMA 140845.docx

FORESPØRSEL OM Å AVGI BIOLOGISK MATERIALE TIL GENERELL FORSKNINGSBIOBANK OG OPPLYSNINGER TIL FORSKNING PÅ COVID-19 (SARS-COV-2): Infoskriv_generell_Biobank_COVID19_rev.pdf

Kalkulator plasmavolum (xls)

Prøver som skal tas:
COVID19prøver v230920.pdf

Informasjon til blodbankene: Forsendelse av prøver til undersøkelse av nøytraliserende antistoff mot SARS-CoV2:
Prøver til antistoffundersøkelse Adresse for forsendelse (pdf)

Prøver til undersøkelse av antistoff mot SARS-CoV2 spike- og nucleocapsid-antigener ved OUS:
OUS-Blankett nr 158_SARSCoV2 UTFYLT m/info (pdf)

Prøver til generell biobank

Kriterier frigivning 

Plasmautlevering (pdf)

Protokoll:
Oppdatert prosjektbeskrivelse for plasmaproduksjon fra blodgivere