NORPLASMA PLEIE/CARE

Randomisert, kontrollert behandlingsstudie (Fase 2a) for å utrede effekt og sikkerhet av behandling med rekonvalesensplasma til pasienter med COVID-19 ved sykehjem (PDF)
 
Dokumenter:
 
Plan: I samarbeid med sykehjemsetaten/primærhelsetjenesten i aktuelle kommuner vil vi etablere transfusjonsteam som kan evaluere pasientene i henhold til studieprotokoll før og etter transfusjon, samt utføre selve transfusjonen. Pasientene som fyller inklusjonskriteriene må gi informert samtykke til å delta, eller pårørende/verge kan gi samtykke dersom pasienten ikke er samtykkekompetent. Pasientene randomiseres til å motta rekonvalesensplasma eller standard støttebehandling. Primært endepunkt er Covid-19-relatert mortalitet ved 28 dager, andre endepunkter innbefatter sykdomsvarighet og antistofftitre, samt klinisk skåring av sykdomsbyrde. 
 
Status september 2020: Studien er godkjent av REK etter innsendelse av endrede samtykkeskjemaer. Når studien får finansiering vil vi kontakte aktuelle kommuner for å etablere nødvendig samarbeid med tanke på oppstart.
 
Page visits: 374