Analysis of data from the Prognosis of Depression in the Elderly study (PRODE)

En understudie om betydningen av angst for kognitive funksjoner hos eldre i behandling for depresjon.

Ved Alderspsykiatrisk forskningsgruppe, OUS, undersøker vi blant annet om angst påvirker kognitive funksjoner, som for eksempel hukommelse og oppmerksomhet, hos eldre med depresjon. 

Nedsatt kognitiv funksjon er ikke uvanlig ved en depresjon, spesielt ikke hos eldre. Selv etter at depresjonen er behandlet vil mange slite med konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer. Det er heller ikke uvanlig at pasienter med depresjon sliter med angst i tillegg. Disse pasientene har ofte mer alvorlig og behandlingsresistent depresjon, sammenlignet med de som kun har en depresjonsdiagnose. Kunnskap om hvordan angstsymptomer ved en depresjon hos eldre påvirker kognitiv funksjon er derimot begrenset. Kan det tenkes at angst i tillegg til en depresjon også fører til større kognitive problemer?                 

Alderspsykiatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus, har siden 2011 vært med på en multisenterstudie ledet av nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Formålet med innsamlingen var å kartlegge korttids- og langtidsforløp av depresjon hos eldre. Data fra PRODE-utvalget har også gitt oss mulighet til å finne ut mer om hvordan angst er involvert i depresjon, og om dette eventuelt er knyttet til kognitive funksjoner.

Vi håper at ytterligere forskning vil hjelpe oss å forstå det komplekse samspillet mellom angst, depresjon og kognitiv funksjon, også over tid. Forhåpentligvis vil det gi oss en dypere forståelse av mekanismene som ligger bak utvikling av kognitiv svikt hos pasienter med depresjon.

Les mer om hva vi fant ut av her:

Martinussen LJ, Šaltytė Benth J, Almdahl IS, Borza T, Selbæk G, Mcpherson B, Korsnes MS (2019)
The effect of anxiety on cognition in older adult inpatients with depression: results from a multicenter observational study
Heliyon, 5 (8), e02235
DOI 10.1016/j.heliyon.2019.e02235, PubMed 31497664

 
Page visits: 368