Råd til pasienter og fagpersoner

Behandling av personer med MS ved alvorlig covid-19

Personer med MS har generelt ikke økt risiko for alvorlig koronasykdom. Mange ser ut til å ha oppnådd en grei beskyttelse mot alvorlig covid-19, selv uten tilstrekkelig antistoffproduksjon, dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene.

Noen pasienter, spesielt de som bruker anti-CD-20-behandling (rituksimab, okrelizumab og ofatumumab), har høy alder, uttalte nevrologiske utfall og alvorlige tilleggssykdommer, kan ha en økt risiko for alvorlig sykdom. Likevel tilsier erfaringene våre at forekomsten av alvorlig covid-19 blant personer med MS i Norge er lav. Vi anbefaler derfor at personer med MS, også de som behandles med immundempende behandling, lever mest mulig normalt.

Personer med MS som bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod (anti-CD-20-behandling eller S1P-reseptormodulatorer) anbefales i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose (dose nr. 4) 3 mnd etter dose 3. Gjennomgått koronainfeksjon teller som en vaksine. Det er fremdeles mulig å motta den fjerde dosen koronavaksine for denne gruppen ved å henvende seg til lokalt vaksinasjonskontor.

Antistoffet sotrovimab (Xevudy) reduserer risiko for alvorlig forløp av covid-19, inkludert omikron, dersom preparatet gis tidlig i sykdomsforløpet. Medikamentet er nå tilgjengelig i Norge ved behov. Behandling med sotrovimab vil først og fremst være aktuelt dersom en person med MS må innlegges på sykehus grunnet påvist covid-19 med alvorlige symptomer. I tillegg kan behandling unntaksvis bli aktuell for personer med MS som behandles med rituksimab/okrelizumab og har andre risikofaktorer (ikke-vaksinert, overvekt, alder over 60 år, sukkersyke, hjerte/lungesykdom, høy invaliditetsgrad).

Vi ber deg om å ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt (tlf.nr. 116117) dersom du får covid-19 med symptomer som kortpustethet og nedsatt allmenntilstand.

Informasjon til personer med MS om koronavirus, vaksiner og covid-19

Basert på tilgjengelig kunnskap anbefaler vi alle pasienter med multippel sklerose (MS) å ta imot tilbudet om koronavaksine for å begrense smittespredning og for å minske faren for alvorlig sykdom. De tilgjengelige vaksinene i Norge anses trygge, også hos personer med MS. Vaksinenes generelle effekt er godt dokumentert, noen få MS-medikamenter gir imidlertid reduserte vaksineresponser (og dermed evt. mindre beskyttelse mot koronaviruset).

Av de sykdomsbegrensende MS-behandlingene er det sannsynligvis økt risiko for et alvorlig covid-19 forløp (inkludert sykehusinnleggelse) med anti-CD20 behandlingene, som rituksimab og okrelizumab, samt i èn måned etter attakbehandling med høydose kortikosteroider. Behandling med interferon beta, glatirameracetat, fingolimod, siponimod, teriflunomid, ozanimod, dimetylfumarat, natalizumab og kladribin gir sannsynligvis ikke øket risiko for alvorlig covid-19. Alemtuzumab gir betydelig immunsuppresjon første måned etter behandling, og særskilt sosial skjerming bør da anbefales, men det er så langt ikke påvist økt risiko for alvorlig covid-19. Stamcelletransplantasjon (HSCT) gir høyere risiko for infeksjoner under og etter behandling, og pasientene rådes til å leve skjermet i minst 3 måneder etter behandling, og tilbaketrukket i de neste 3 månedene. Personer med MS som har gjennomgått HSCT kan motta koronavaksine tidligst tre måneder etter behandlingen.

Alle personer med MS som behandles med rituksimab (Mabthera®, Rixathon®), okrelizumab (Ocrevus®), ofatumumab (Kesimpta®), fingolimod (Gilenya®), ozanimod (Zepozia®) eller ponesimod (Ponvory®) rådes til å ta kontakt med kommunehelsetjenesten for tredje/fjerde vaksinedose (se figur nederst for oversikt over vaksinedoser). Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

I tillegg anbefaler vi at alle personer med MS tar influensavaksinen tidligst mulig i influensasesongen.

Vurdering av risiko for smitte gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om risiko for alvorlig forløp.

 

Medikament

Før behandlingsstart

Pågående behandling

Smittevernråd

rituksimab

Mabthera®

Rixathon®

 

okrelizumab

Ocrevus®

 

ofatunumab Kesimpta®

For nydiagnostiserte med attakkpreget MS (RRMS) vil vi kun unntaksvis anbefale å utsette behandlingsstart, da rask oppstart av MS-behandling for de fleste vil være viktigere enn optimal vaksinerespons.

 

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart eller eskalering av behandling i 2-4 uker etter vaksinasjon.

 

Oppstart av behandling mot primær progressiv MS bør som hovedregel vurderes utsatt til vaksinasjon er fullført, særlig hos eldre pasienter.

For pasienter som har berammet koronavaksine kort tid før eller etter planlagt infusjon anbefaler vi primært å vurdere å utsette infusjonen til 2-4 uker etter vaksinasjonen. Dersom dette ikke er mulig, er det bedre at pasienten får vaksinasjon de første ukene etter rituksimab, enn å utsette vaksinasjonen til 1-4 måneder etter infusjonen.

 

Hos klinisk stabile og eldre pasienter kan det være aktuelt å utsette re-behandling ytterligere, ettersom vaksineresponsen er bedre dersom vaksinen gis 16 uker eller mer etter siste infusjon.

 

Hos klinisk og radiologisk stabile pasienter som har fått behandling i ett år vil neppe en utsettelse av behandling til 9-12 måneder etter forrige dose medføre noen betydningsfull økning av risiko for ny sykdomsaktivitet.

 

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet, men vaksinen beskytter sannsynligvis likevel mot alvorlig sykdom. Derfor rådes samtlige pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje/fjerde vaksinedose.

Du antas å ha lavere  antistoffdrevet beskyttelse enn immunfriske. Du bør derfor leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet, særlig dersom du har andre risikofaktorer som  alder >60 år, diabetes, overvekt eller hjertesykdom . I tillegg anbefales det at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

 

 

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt.

 

 

kladribin

Mavenklad®

Ingen endringer er nødvendige. Medikamentet påvirker i liten grad vaksineresponser og forløpet av covid-19. Vaksine bør fortrinnsvis ikke gis i behandlingsuker.

Pågående behandling bør som hovedregel videreføres som planlagt.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

natalizumab

Tysabri®

Ingen endringer er nødvendige. Det bør være en uke intervall mellom evt. oppstart av behandling og vaksine.

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

fingolimod Gilenya®

 

ozanimod

Zepozia®

 

ponesimod Ponvory®

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man  vurdere å utsette oppstart (eller eskalering) av behandling i 2-4 uker etter siste vaksine.

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

 

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet, men vaksinen beskytter sannsynligvis likevel mot alvorlig sykdom. Derfor rådes samtlige pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje/fjerde vaksinedose.

 

Du antas å ha noe lavere beskyttelse enn immunfriske. Bruk av denne typen medisiner ser imidlertid ikke ut til å gi øket risiko for alvorlig covid-19.

 

Unngå trengsel og unngå samvær med personer med luftveissykdom, særlig når det er mye smitte i samfunnet.

 

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt.

alemtuzumab

Lemtrada®

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart av behandling i 2-4 uker etter siste vaksine.

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

 

Alemtuzumab gir betydelig immunsuppresjon første måned etter behandling, og særskilt sosial skjerming bør da anbefales.

dimetylfumarat

Tecfidera®

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

glatirameracetat

Copaxone®

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

teriflunomid

Aubagio®

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

interferon beta

Avonex® Betaferon®

Extavia®

Plegridy®

Rebif®

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

Attakbehandling

Medrol®

Solu-Medrol®

Attakbehandling med høydose kortikosteroider medfører en større risiko for alvorlig covid-19 i en måned. Behovet for slik behandling bør vurderes nøye.

 

Pasienter som har fått behandling med Medrol eller Solu-Medrol, og som har andre risikofaktorer for et alvorlig covid-19 forløp bør vurdere å leve tilbaketrukket i 1 måned etter behandlingen.

 

Versjon 2., sist oppdatert 20.01.22, M. König på vegne av NEVROVAX styringsgruppe.

Du kan lese mer om gjeldende råd og kunnskapsgrunnlag ved å besøke:

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose

Folkehelseinsituttet - smittevernråd