Andreas Øslebye

Position: Medical Student

Phone: 992 21 110

Email: andreas.oslebye@studmed.uio.no

Student at Cirro: 2013 - 2015

Oppgaver for CIRRO: Følge opp pasienter med "Metal-on-metal"

resurfacing hofteproteser på OUS Ullevål under veiledning av Stephan M.

Röhrl. Undersøker klinisk funksjon, nivåer av kobolt og krom i helblod samt forekomst av bløtvevsreaksjoner ved MR.

 

Begynte på medisinstudiet ved UiO høsten 2010.

 

CV:

Sekretær ved Finstad Legesenter 2007-2009 Brukerstyrt personlig assistent fra 2010 Hospitert ved legevakten på Lillestrøm sommeren 2011 Hospitert ved skadelegevakten på Ahus sommeren 2012, 2013 og 2014.

 

 

You can read the article here

 

 

Pseudotumores, CoCr-innhold i blod og funksjon ved metall-mot-metall hofteproteser

 

Øslebye A1, Anvar M2, Hellund JC2, Kalfoss T3, Piehler AP3, Röhrl SM1.

1Ortopedisk avdeling, CIRRO, Oslo Universitetssykehus
2Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus
3 Fürst Medisinske Laboratorium, Oslo

 

Innledning: Det har blitt økende bekymring rundt både leddnære og systemiske komplikasjoner til metall-mot-metall hofteproteser (MoM). Internasjonale og nasjonale anbefalninger retter seg mot å avdekke forhøyede kobolt- og kromverdier (CoCr) i blod og lokale bløtvevsreaksjoner (pseudotumores). Vi har ved OUS, Ullevål fulgt opp pasienter med MoM protese iht. retningslinjer.

 

Materiale og metode: Totalt 39 pasienter, 30 menn og 9 kvinner med til sammen 44 proteser, 3 menn med bilaterale proteser og 2 kvinner. Alle ble operert mellom 2005 og 2011. Median alder ved operasjon var 49 år (min. 20, max. 68). Protesetyper: 38 Birmingham Hip Resurfacing; 3 Birmingham med Corail stamme; 2 Durom; 1 ASR. Koppinklinasjon p.o. var 45.7 grader (36,0-63,9). Fra 2012 gjennomførte vi kliniske kontroller med Harris Hip Score (HHS), HOOS og UCLA Activity Score. CoCr-verdien ble målt i helblod. Det er tatt konvensjonell røntgen og MARS-MRI. 33 pasienter kom til første kontroll etter median 50 mnd. (min. 24, max. 107), 30 til andre kontroll 66 mnd. (37-94) og til d.d. har 6 pasienter kommet til tredje kontroll 75 mnd. (58-80) etter operasjon.

 

Resultater: HHS var i gj.snitt; 1.ktr: 95 (SD 7,1), 2.ktr: 97 (SD 4,3). Resterende verdier er gitt i median med min./max.verdi i parentes. UCLA 1.ktr: 9 (3-10), 2.ktr: 9 (5-10). Subgruppene i HOOS; 1.ktr: smerter 100 (44-100), symptomer 90 (45-100), ADL 97 (53-100), sport 91 (19-100) og livskvalitet 81 (19-100), 2.ktr: smerter 94 (50-100), symptomer 90 (35-100), ADL 99 (50-100), sport 94 (31-100) og livskvalitet 88 (25-100). CoCr ved 1.ktr menn: krom 1,4ug/L (0,4-6,4) og kobolt 1,4 (0,7-8,7), 1.ktr kvinner: krom 2 (1,2-73,6) og kobolt 2,4 (1,0-200,1). 2.ktr menn: krom 1,4ug/L (0,5-10,2) og kobolt 1,5 (0,7-16,3), 2.ktr kvinner: krom 3.5 (0.9-55.2) og kobolt 4,3 (1,3-181,0). Vi fant forhøyede verdier av Co/Cr hos 4 pasienter (2 kvinner). Pseudotumor ble funnet hos 4 pasienter (3 kvinner). 5 pasienter (3 kvinner) er revidert til en standard protese.

 

Diskusjon: Over 10% av pasientene er revidert etter 9 år. Blant pasientene med forhøyede CoCr-verdier var de hos kvinnene betydelig høyere enn hos mennene, samsvarende med øvrig litteratur på området. Pasientene som ikke er revidert lever generelt veldig aktive liv. En del av pseudotumorene er klinisk asymptomatiske. Pasienter med god funksjon, men enten forhøyede CoCr-verdier eller pseudotumores er ofte lite motivert for revisjon. Behandlingsstrategisk kan disse pasientene være en utfordring for legen.

 

Betydning: Det er viktig å kontrollere CoCr-verdier og pseudotumores hos pasienter med MoM proteser. Behandlingsstrategi er en utfordring i visse tilfeller.

 

 

 

 

 
Page visits: 2616