Yili Qui

Position: Medical Student

Phone: 95787313

Email: yiliq@student.uio.no

Student at Cirro: 2012- 2015

Hofteproteser hos pasienter under 20 år

Education

2009 -Ongoing Medical school

University of Oslo

Work experience

Juni 2012 -ongoing Ambulanceworker, OUS. Parttime

Okt 2010 - okt 2011 Secretary, Rikshospitalet. Parttime

 

SELVRAPPORTERTE HELSEDATA HOFTEPROTESEPASIENTER UNDER 20 ÅR

 

Qui Y                          CIRRO

Halvorsen V               Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Röhrl SM                    Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Engesæter IØ             Nasjonalt Register for Leddproteser

Nordsletten L             Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

 

Innledning: Det er kjent at innsetting av hofteprotese kan gi helsegevinster ut over mindre symptomer fra aktuelle ledd. De fleste studiene presenterer data fra en eldre pasientpopulasjon, mens vår studie omhandler pasienter under 20 år ved indeksoperasjonen. Vi presenterer pasientenes vurdering av sin helsetilstand.

 

Materiale og metode: Av 98 tilgjengelige hofteprotesepasienter under 20 år (gjennomsnittsalder 17) som er rapportert til NRL 1987-2010, er nå 60 undersøkt klinisk og røntgenologisk. En tredel av pasientene er menn. Gjennomsnittlig oppfølgingstid er 11 (2-25) år. Alder ved undersøkelsestidspunktet er gjennomsnittlig 28 (14-43) år. Syv pasienter har bilaterale proteser. Tjuefire prosent har fått protese på grunnlag av inflammatorisk leddsykdom, de fleste andre på grunnlag av barnehoftelidelser. Funksjons- og aktivitetsnivå og selvrapporterte helsedata er registrert ved UCLA, EQ-5D og SF-36.

 

Resultater: Seksten av hoftene er revidert etter gjennomsnittlig seks år. Gjennomsnittlig VAS er 74, hos menn 85 og kvinner 69. Det er ingen forskjell i VAS mellom pasienter med eller uten hofterevisjon. EQ-5D-data gir 1,3 i gjennomsnittlig score mht. angst og depresjon, med signifikant dårligere score hos kvinner, men ikke dårligere hos reviderte enn ikke-reviderte. SF-36-data ga generell gjennomsnittlig smertescore på 67,2, kvinner signifikant dårligere enn menn, men ikke dårligere hos reviderte enn ikke-reviderte og lavere score enn hos en normalbefolkning under 29 år. SF-36 gjennomsnittlig score for sosial funksjonsevne er 86,3, ikke dårligere enn normalbefolkningen, men dårligere for kvinner enn menn. De reviderte rapporterte ikke dårligere sosial fungering enn de øvrige. Pasienter med inflammatorisk leddlidelse har ikke signifikant dårligere egenrapportert helse. Det er heller ikke forskjell i EQ-5D eller SF-36-data hos pasienter som er over eller under 17 år ved indeksoperasjonen. Fysisk aktivitetsnivå målt ved UCLA er for hele gruppen 6,5 som anses høyt. Det er ikke signifikante forskjeller mellom kvinner-menn, reviderte-ikke-reviderte eller mellom diagnosegruppene.

 

Diskusjon: Som i mange andre studier, er det mangelfulle preoperative data slik at den antatte helsegevinst ved proteseinnsettelse ikke kan angis. Den generelle helsetilstand i pasientgruppen er imidlertid god, også sett i forhold til en norsk gjennomsnittsbefolkning under 29 år. Vårt tallmateriale er for lite til å trekke bastante konklusjoner, men det kan se ut som THR hos unge kan rettferdiggjøres på mellomlang sikt sett i lys av egenrapporterte helsedata.

 

Betydning/relevans: THR hos de yngste er et alvorlig inngrep med fryktede komplikasjoner. Det er viktig med omfattende og standardiserte preoperative data og systematisk oppfølging for at vi skal kunne gi pasientene god informasjon om forventet forløp inkludert livskvalitet.

 

 
Page visits: 1843