Research projects

1.linje metastatisk for pasienter som er nydiagnostisert med metastatisk nyrecancer (alle risikogrupper) eller med metastatisk residiv som trenger systemisk behandling.

En internasjonal registerstudie for menn med prostatakreft. Denne studien søker å kartlegge behandling av prostatakreft på tvers av institusjoner over hele verden. Det skal inkluderes 5000 pasienter. Her kan menn med spredning eller avansert kreft som skal ha livslang hormonbehandling inkluderes.  Under prosjektet vil man bli fulgt opp med regelmessige besøk og spørreskjemaer om bl.a livskvalitetsforhold. Siden studien består av flere tusen individer kan man og få nyttig kunnskap om hvilken rekkefølge som er mest hensiktsmessig å gi de nye medikamentene som i dag brukes ved behandling av avansert prostatakreft. Studien innebærer ikke at man får noen eksperimentell behandling, men man  registrerer på en systematisk måte hvordan behandlingen blir brukt (en såkalt observasjonsstudie). 

Her ønsker man å undersøke hvordan styrketrening virker hos menn som får hormonbehandling.  I studien ønsker man å undersøke to grupper av menn, alle må ha prostatakreft og være under 75 år. Den ene gruppen som er med er menn som allerede får hormonbehandling for sin prostatakreft. Den andre gruppen er menn som aldri har fått hormonbehandling. Man kan ikke delta om man har spredning til skjelettet eller andre sykdommer eller skader som gjør at tung stryktrening ikke er gjennomførbart.

 • CA017-078, NCT03661320, randomisert fase 3 studie, preoperativ cellegiftbehandling med eller uten pre- og postoperativ immunterapi for pasienter med muskelinfiltrerende kreft i urinblæren.
 • IMPRESS (clinicaltrials@gov)
 • SPCG 15 /NCT02102477 

Kirurgi eller strålebehandling ved lokal avansert prostatakreft – en åpen randomisert klinisk studie, er et stort forskningsprosjekt i regi av et skandinavisk forskningssamarbeid (Scandinavian Prostate Cancer Study Group, SPCG). 

Forskningsprosjektet har to hovedmål:

 1. Undersøke om primær kirurgibehandling gir like god eller bedre overlevelse.
 2. Undersøke hvilken av primærbehandlingene som påvirker livskvaliteten minst i de 20 første årene etter avsluttet behandling.

Studien har allerede resultert i 2 publikasjoner (..).

 • SPCG 19  (clinicaltrials@gov)
 • TENDU 101, NCT04701021, fase 1 studie som tar for seg mulighet av en kreftvaksine å generere immunrespons i pasienter med tilbakefall etter radikal operasjon (clintrials@gov)
 • SURF

 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har utviklet en ny ultralydteknikk som potensielt kan skille bedre mellom frisk vev og sykt vev. Den nye teknikken kalles SURF ultralyd og krever at man bruker en ny SURF ultralydprobe. I tillegg legges det til mikrobobler for framstilling av blod- og lymfekar som forsyner svulstvev i prostata. Det planlegges uttesting av avbildning med SURF i pasienter med lokalisert prostatakreft fra høst 22.

 • DC007,

Samvalg og desentralisert behandling er et mål i framtidens onkologi. Vi har initiert og bidratt med en nyskapende protokoll for menn med nyoppdaget metastatisk prostatakreft. Disse kan ved siden av standardbehandling får tilgang til en vaksineprodukt, DC007, etter  retningslinjer for samvalg.

 • Teragnostics

Alpha-PSMA radionuklide behandling av pasienter med ikke hormonfølsom metastatisk prostatakreft

 • UV1-FU, NCT01784913, vår peptidvaksine prosjekt i samarbeid med Ultimovacs videreføres og langtidsdata samles inn 
 • Brakyterapi /stereotaktisk stråleterapi  ved  rebestråling etter primær strålebehandling- Det jobbes med videreutvikling av salvage strålebehandling under «ultrahypofractionated radiotehrapy» konseptet.Vi har tidligere vist innenfor en REK godkjent protokoll at rebestråling  i salvage situasjon gir lite toksisitet (Ryg U. et al. Front Oncology 2022). Forskning på dette felte gjøres innenfor et tverrfaglig PhD prosjekt og internasjonalt samarbeid.
 • Peniscancer: Multiparametrisk MR i preoperativ utredning av primær peniscasncer
 
Page visits: 1158