Disputation June 2nd: PhD in Engineering, Master in Physics Ada H.V. Repetto-Llamazares will defend her PhD (philosophiae doctor) thesis

Ada H.V. Repetto-Llamazares
Ada H.V. Repetto-Llamazares

Trial lecture: Recent developments of therapeutic radiopharmaceuticals in cancer, Tuesday June 2nd 10:15

Disputation: Preclinical studies With 177Lu-labeled HH1 for treatment of Non-Hodgkin Lymphoma, Tuesday June 2nd 13:15

Both events take place in Auditorium J3053 (J-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Bedømmelseskomité
1. opponent: Professor Michael R. Zalutsky, Duke University School of Medicine, Durham, North Carolina, USA
2. opponent: Professor Johanne Olweus, Dept of Immunology, Oslo University Hospital
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjersti Flatmark, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder
Professor emeritus Øystein Fodstad, Institutt for kreftforskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder
Jostein Dahle, Nordic Nanovector ASA, Oslo

Sammendrag
Denne avhandlingen presenterer in-vivo og in-vitro prekliniske studier av 177Lu-HH1 for behandling av Non Hodgkin lymfom (NHL), som viste at 177Lu-HH1 er en lovende kandidat for klinisk testing hos pasienter som lider av denne sykdommen.
Non-Hodgkin lymfom (NHL) er den 10. vanligste kreftformen i verden. I 2012 ble nesten 400 000 personer diagnostisert med NHL på verdensbasis og rundt 200 000 døde av sykdommen. Den vanligste behandlingen for denne type sykdom er anvendelsen av kjemoterapi sammen med rituximab, et monoklonalt antistoff rettet mot antigenet CD20, som er til stede i NHL-celler. Selv om denne type behandling kan gi pasientene komplette remisjoner og forlenget overlevelse, vil mange av dem til slutt få tilbakefall. Gitt at lymfomer er iboende følsomme for strålebehandling, ble radioimmunterapi (RIT) utviklet som en alternativ behandling. I RIT er en radionuklide bundet til et antistoff som således danner et radioimmunkonjugat (RIK). Antistoffet er selektivt rettet mot kreftceller, og bærer strålingskilden spesifikt til tumorcellen. Den selektive målretting av radionukliden resulterer i en kontinuerlig bestråling av tumorcellene og høyere samlede stråledoser til svulsten enn i normalt vev. Siden RIK produkter injiseres i blodet forekommer imidlertid noe bestråling av blod og benmarg, noe som resulterer i reduksjon av hvite blodceller og blodplater. Dette kalles hematologisk toksisitet og er forutsigbar og kan motvirkes ved blodoverføringer, hvis det er nødvendig.
Det er for tiden to RIK-produkter godkjent for klinisk bruk i NHL: Zevalin (90Y-ibritumomab-tiuxetan) og Bexxar (131I-tositumomab), begge rettet mot antigenet CD20. RIT er vanligvis brukt som andrelinjebehandling og derfor har de fleste av pasientene som når denne fasen av behandling gått gjennom flere runder med rituximab, som retter seg mot samme antigen. Derfor kan tilgjengeligheten av CD20 hos disse pasientene bli redusert og behandling rettet mot et annet antigen synes hensiktsmessig Således er 177Lu-HH1 rettet mot antigenet CD37 gjennom antistoff HH1. CD37 er sterkt uttrykt i NHL celler. I tillegg bruker 177Lu-HH1 radionukliden Lutetium-177, som gir en mer hensiktsmessig strålingsprofil enn de for tiden tilgjengelige RIK-produkter. Denne avhandlingen viser lovende resultater i celleneforsøk og i behandling av mus med tumor som tyder på at 177Lu-HH1 er en sterk kandidat for klinisk uttesting.

 
Page visits: 3726