Vanlige spørsmål og svar om økonomisk evaluering og nytte-kostnadsanalyser

Hva er en økonomisk evaluring?

Økonomisk evaluering handler om å sammenligne ulike intervensjoner (behandlinger/ tiltak), og kan være et nyttig verktøy for å synliggjøre kostnader og helseeffekter knyttet til ulike behandlinger og tiltak.

Hvilke kostnadsanalyser kan man gjøre?

1. Cost-effectiveness analysis 

2. Cost-utility analysis

3. Cost-benefit analysis

4. Cost-minimization analysis

5. Cost-of-illness analysis

De mest vanlige analysene er cost-effectiveness og cost-utility (også kalt kostnad-effekt analyser på norsk).

"Cost-utility" er den anbefalte analysemetoden og bruker QALYs (kvalitetsjusterte leveår) som effektmål.

Hva er en nytte-kostnadsanalyse?

Det finnes ulike analysemetoder på nytte og kostnader. Hvem man skal velge avhenger av utfallet/effektmålet. Dersom effekten av et tiltak måles i naturlige enheter, som "reduksjon i kolesterolnivået per krone brukt" eller "endring i antall reinnleggelser for et gitt beløp", kalles det ofte en "kostnad-effekt" analyse. Det fungerer bra så lenge man bare er interessert i en effekt, men så fort en tiltak har mange ulike effekter, kan det være nyttig å ha et felles mål.

1.  Måle effekt for eksempel i QALYs per krone brukt ("Cost-utility") 

2.  Målet effekt i naturlige enheter per krone brukt ("Cost-effectiveness")

3.  Måle bare kostnadsbyrden ("Cost-of-Illness" studier)  

4.  Måle effekt i kroner og øre ("Cost-benefit")

Hvordan måle nytten?

Noen sykdommer er verre enn andre, og desto bedre ville det være om man kan få behandling å bli frisk. Hvor ille er det å ha problemer med hoften i forhold til å ha problemer med synet? hvor mye bedre helse får man med ulike tiltak? For å måle dette har man ulike metoder. Her er noen:

1.      Visual Analogue Scale (Kryss av hvor god din helse er på en skala fra 0 til 1) - også kallt VAS-scale

2.      Standard Gamble (SG)

3.      Time tradeoff (TTO)

4.      Person trade-off

5.      Ulike generiske instrumenter (EQ-5D, 15-D, SF36 (SF6D), HUI osv) - som måler nytten i QALYs.

Metodene VAS, SG og TTO er tidkrevende, derfor bruker man som oftest generiske skjemaer for å måle den helserelaterte livskvalitetem (HRQoL) som igjen kan regnes om til QALYs.

Hva er direkte og indirekte kostnader?

Direkte kostnader: kostnader som er knyttet til selve behandlingen, som f.eks innleggelser, operasjoner, transport, medisiner, personellkostnader etc.

Indirekte kostnader: kostnader som kan komme som følge av behandlingen, som f.eks tapt arbeidstid for pasienten (produksjonstap for samfunnet), tapt arbeidstid for reisefølge etc.

Hvor mye koster et legebesøk

Det korte svaret: Et legebesøk koster minst 300 kroner.

Et noe lenger svar: hvis man i en skal gjøre en nytte kostnadsanalyse og trenger en sum for hva legebesøk og andre tjenester koster, kan det være nyttig å slå opp i normaltariffen (normaltariffen.legeforeningen.no). Der får man takstene for ulike legetjenester (et vanlig legebesøk er under koden 2ad), og mange andre ting (blodprøver, INR tester mm). Det er ikke helt det samme som kostnadene til disse tjenestene, men det er et sted man kan starte når man ikke har mer detaljert informasjon.

Hvor mye koster et innleggelse ved sykehus?

Det avhenger av hvilken behandling man får og hvilken dag man snakker om. Et utgangspunkt for å se på kostnader knyttet til behandling for ulike tilstander, er å bruke DRG-satsene sykehusene får for å behandle personer med ulike sykdommer.

De finner man på nettsidene til Helsedirektoratet (Hdir) under innsatsstyrt finansiering (DRG-liste).

For å finne gjennomsnittskostnaden knyttet til behandling av et hoftebrudd, kan man først finne DRG vekten knyttet til behandlingen, og så gange dette med verdien av ett DRG-poeng. Disse verdiene varierer fra år til år. I 2020 er enhetsprisen på 45 808 kroner og DRG vekten for "brudd på hofte og bekken" er 0,894. Ved å multiplisere disse enhetspris og DRG vekt, blir gjennomsnittskostnaden for behandlingen ca 40 952 kr.

Alternativt kan man høre med sykehuset om de har KPP (kostnad-per-pasient) satser for den aktuelle pasientgruppen man eventuelt ser på.

Hva er døgnprisen for en utskrivningsklar pasient?

En kommune betaler en gitt pris pr. liggedøgn for en utskrivningsklar pasient.

2020: 5036 kr

Kilde: Hdir/utskrivningsklare pasienter

Hva koster en sykehjemsplass?

Prisen på en sykehjemsplass avhenger av hvor pasienten bor. Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Kommunen kan kreve en egenandel på opp mot 85 prosent av inntektene, men har ikke lov til å kreve inn mer enn det koster å drive en sykehjemsplass.

Oslo er blant kommunene med høyest makspris, i dag på ca 906.000 kroner året (2019).

Hva koster ulike legemidler?

Hva ulike legemidler koster på sykehuset kan du finne på legemiddelverket sine sider: legemiddelverket.no

Hva koster det med transport?

Egen bil: her kan man bruke statens satser for km godtgjørelse.

Ambulanse: vanskelig å få tak i pga av konkurranseutsettelse av pasienttransport. Ambulanseforum er en mulig kilde.

Helseekspressen: vanskelig å få tak i pga av konkurranseutsetting, ev se pasientreiser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Page visits: 2446