MANDAT KOORDINERINGSGRUPPEN FOR FORSKNINGSAKTIVITETER KNYTTET TIL COVID-19

Det er behov for koordinering av forskningsaktiviteter ved OUS knyttet til covid-19. Det er mange krevende grenseflater og behov for å diskutere og understøtte en institusjonell infrastruktur som legger til rette for forskning innen tematikken og gjenbruk av forskningsdata. Det er ikke minst viktig å koordinere biobankvirksomheten. Gruppen skal stimulere til best mulig samarbeid med eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt.

Koordineringsgruppen gir råd til direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus.

Følgende sentrale oppgaver skal ivaretas av Koordineringsgruppen:

 • Være en veilednings- og rådgivningsinstans
 • Etablere en oversikt over kvalitetsregistre, kvalitetsstudier og forskningsprosjekter
 • Koordinere etablering av nye forskningsbiobanker i samarbeid med Klinikk for laboratoriemedisin
 • Identifisere potensielle forskningsprosjekter
 • Informere klinikkledere, Forskningslederforum og Forskningsutvalget, og synliggjøre denne
 • forskningen
 • Samhandle med andre relevante råd/utvalg/aktører internt og eksternt

Koordineringsgruppen skal ha regelmessige møter. Det skal sendes ut skriftlig innkalling med saksliste i rimelig tid før hvert møte. Resultater fra møtene føres i referat som godkjennes i neste møte. Referatene gjøres tilgjengelige på virksomhetsportalen.

Koordineringsgruppen rapporterer til adm. direktør ved forskningsdirektør (referater fra alle møter oversendes). Det føres årsrapport over koordineringsgruppens arbeid som oversendes adm. direktør og forskningsdirektør (senest innen utløpet av februar).

Direktør for forskning, innovasjon og utdanning oppnevner representanter til koordineringsgruppen, i samråd med klinikkledere og stabsdirektører. Gruppens medlemmer skal samlet besitte relevant forskningskompetanse.

Koordineringsgruppen skal ha følgende sammensetning:

 • Leder: Wenche Reed, Stab forskning, innovasjon og utdanning (FIU)
 • 1 representant fra hver klinikk (2 representanter fra Medisinsk klinikk og Klinikk for laboratoriemedisin)
 • 1 representant fra Det medisinske fakultet
 • 1 representant fra Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling (PKS)
 • 1 representant fra Forskningsstøtte (Oslo sykehusservice)
 • 1 representant fra IKT-avdelingen
 • Personvernombudet
 • 1 representant fra Kommunikasjonsstab

Sekretariatsstøtte gis fra FIU.

Det etableres et arbeidsutvalg bestående av leder og medlemmer fra Akuttklinikken, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Klinikk for laboratoriemedisin, Medisinsk klinikk og Forskningsstøtte (Oslo sykehusservice).

 
Page visits: 585