Mandate

Mandat for Scientific Advisory Board, Oslo universitetssykehus HF  

Funksjon for Scientific Advisory Board (SAB)

 • Gi ledelsen råd om langsiktige, forskningsstrategiske tiltak i henhold til vedtatt forskningsstrategi.
 • Fungere som evalueringskomité og følge fremdrift og utvikling av prioriterte, langsiktige forskningsområder/satsinger som velges ut i samråd med SAB.
 • Fungere som evalueringskomité for aktuelle forskningspriser som etableres ved OUS (med unntak av artikkelpriser).


Sammensetning og rapportering

 • SAB rapporterer til sykehusledelsen gjennom Forskningsutvalgets leder.
 • SAB skal bestå av 4 personer med bakgrunn fra ulike forskningsfelt og skal dekke både basale og kliniske miljøer.
 • SAB skal ha god oversikt over internasjonale utviklingstrekk i forskningen, bred evalueringskompetanse og erfaring fra samhandling mellom sykehus og universitet. Det er viktig med nordisk representasjon og et erfaringsgrunnlag som har stor overføringsverdi til norske forhold.


Arbeidsform

 • Arbeid med evaluering av søknader, forskningspriser og rapporter utføres i medlemmenes hjemland og baseres hovedsakelig på elektronisk kommunikasjon. SABs skriftlige leveranser kan være på engelsk. Deler av dokumentasjonen fra Oslo universitetssykehus (handlingsplaner, utviklingsplaner etc.) vil kun foreligge på norsk. Søknader og nominasjoner vil foreligge på engelsk.
 • Omfang av møter: Det inviteres til ett heldagsmøte pr år, der reiseutgifter refunderes av Oslo universitetssykehus.


Funksjonsperiode

 • SAB oppnevnes for tre år av gangen av administrerende direktør og direktør forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus, etter innstilling fra Forskningsutvalget.
 • Medlemmer kan reoppnevnes.
 • Det skal tilstrebes en viss kontinuitet, samtidig med rullering av medlemmer.
 • Oppdraget vil bli honorert etter nærmere avtale.

 

 

 
Page visits: 1091