ORAACLE - Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment

K.C.L. Carlsen

Astma, allergi og lungesykdommer hos barn og unge (ORAACLE)

ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) forsker innen allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn, unge voksne og toppidrettsutøvere med fokus på betydningen av miljø, livsstil og genetikk for utvikling av allergiske sykdommer.

Forskningsgruppens formål og strategi

ORAACLE har som formål å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, finne optimal behandling og på sikt redusere utvikling og byrden av astma, allergiske sykdommer og andre lungesykdommer barn, unge og toppidrettsutøvere. Dette gjennomføres ved å initiere, gjennomføre og lede høykvalitetsstudier innen astma, allergi og lungesykdommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ledergruppen i ORAACLE (Karin C Lødrup Carlsen og Kai-Håkon Carlsen) består av seniorforskere fra fire institusjoner (OUS Ullevål, OUS Rikshospitalet, Folkehelseinstituttet og Norges Idrettshøyskole) som siden 2005 har bygget opp et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskningssamarbeid. Gjennom målrettet forskerutdanning økes rekrutteringen og kompetansen innen fagområdet. Medlemmer fra ORAACLE deltar i store EU-finansierte og andre internasjonalt finansierte forskningsnettverk/Centres of excellence. Gjennom etablering av store langtids oppfølgingsstudier (inklusive fødselskohortstudier) har gruppen generert et stort tilgjengelig datamateriale for forskningen som kan benyttes på tvers av ulike studier og prosjekter. I forskningsgruppen samarbeider stipendiater tett på alle nivåer og ukentlige faste møter brukes strategisk i forskningsprosessen.

Pågående studier

PreventADALL: en fødselskohortstudie med ca 2500-3000 barn som skal inkluderes ved OUS, Sykehuset Østfold, Fredrikstad og Karolinska Universitetsjukehus/Karolinska Institutet, Sverige, i samarbeid med forskere også i Finland, Sveits og andre land. Studien undersøker om det er mulig å forebygge utvikling av allergiske sykdommer. Studien er i gang, og rekrutterer mødre i 18. svangerskapsuke og deretter deres friske, nyfødte barn født etter minst 35 uker svangerskap. Prosjektet er en prospektiv langtids fødselskohortstudie med faktorielt designet randomisering til to intervensjoner/tiltak hos spedbarn. Barna vil undersøkes ved deltagende sykehus ved fødsel, 3-6-12-24 måneder og årlig deretter.  Studien er en større satsning ved Kvinne-og barneklinikken, i tett samarbeid med flere avdelinger i klinikken og i OUS/UIO og inngår i den Nasjonale ”Allergifrisk” programmet for Astma, Allergi og overfølsomhetssykdommer 2015-24. Studien rekrutterer kvinner i 2015, så kvinner som er interesserte i å delta i studien) kan ta kontakt via www.preventadall.org

Miljø og Barneastmastudien (ECA study) i Oslo, en fødselskohortstudie etablert i 1992, der 2, 10 og 16-års oppfølging er gjennomført, den siste i 2011 på 550 ungdommer. Studien er helt sentral i all gruppens forskningsvirksomhet. Data fra ECA-studien inngår i de to EU-finansierte Ga2len og MeDALL (Mechanisms of Development of ALLergy), EU-finansiert forskningsprosjekt (FP-7). Felles databaser der alle de store europeiske fødselskohortene innen allergiske sykdommer hos barn er inkludert. Mer enn 22 000 barn inngår nå i denne databasen, ECA-studien er nest eldst av alle. Innen MeDALL utføres sentrale, felles analyser av biologisk materiale fra alle kohorter innen allergi og astma for å forstå gen-miljø interaksjoner og mekanismer i astma-allergiutvikling.

Oslo Peanut Study (OPAS) er en klinisk studie der 100 barn med allergi mot peanøtter har gjennomført en bred allergologisk utredning, inklusive dobbelblind randomisert peanøttprovokasjon for å finne optimal diagnostikk for alvorlig peanøttallergi. Alle pasientene og en kontrollgruppe på 28 barn er ferdig undersøkt. De første resultatene er innsendt og blir publisert i 2015.

Bronchiolitis-ALL SE studien er en randomisert klinisk multisenterstudie på effekt av racemisk adrenalin hos spedbarn med akutt bronkiolitt. 405 barn ble inkludert ved sykehusinnleggelsen i 2010-2011 med en kontrollgruppe av 240 tilfeldig utvalgte spedbarn inkludert frem til juni 2012. Oppfølgingsundersøkelsene 18 måneder senere er ferdige. Studien har allerede ført til endrede behandlingsrutiner for akutt bronkiolitt, og vi er i ferd med å ferdigstille nye typer analyser på virusinfeksjoner ved akutt, sammenhengen mellom livskvalitet og akutt bronkilitt, utvikling av atopisk eksem og andre spørsmål om sammenhenger mellom bronkiolitt og allergisk sykdomsutvikling. Studien er beskrevet i ”Fellesrapporten for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2014” på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartmentet.

Take-away Food Allergy er en randomisert klinisk studie som bygger på peanøttallergi diagnostikk gjort i OPAS-studien. I studien blir 70 barn med peanøttallergi behandlet i om lag to år med oral allergendesensibilisering etter opp mot ett år økning av dosen til en behandlingsdose med peanøtt. Ett års oppfølging etter avsluttet behandling er nødvendig for å undersøke om peanøttallergi kan ”kureres” eller om livslangt inntak av peanøtt er nødvendig for å redusere risiko for allergireaksjoner. Immunologiske mekanismer og prediksjon av toleranse er en vesentlig del av studien, i samarbeid med internasjonale og lokale immunologer. De immunologiske metodene er testet ut i samarbeid med Swiss Institute for Asthma and Allergy Research). Inklusjon i studien pågår i 2014, og pasienter som er interesserte i å delta i studien (5-15 år, må bo i nærheten av Oslo) kan ta kontakt med prosjektleder overlege dr med Geir Håland ved avdelingen.

EU-finansierte prosjekter: MeDALL og GA2LEN. Gjennom et nettverk av ”Centers of Excellence” etablert for fem år i 2005 og videreført etter dette (GA2LEN), med ORAACLE i ledelsen ble grunnlaget lagt for MeDALL prosjektet (Mechanisms of Development of Allergy), 2011-14. Denne internasjonale forskningsplattform har stor betydning for å samle fødselskohortstudier innen astma/allergi hos barn, der vi nå arbeider for økt forståelse av hvordan og hvorfor allergiske sykdommer utvikles, karakterisering av ulike fenotyper av sykdommer og bedret diagnostikk. ORAACLE leder en work-package som skal overføre kunnskap om mekanismer til konkrete tiltak for å bedre behandling og forebygge sykdom. Ni av fødselskohortene i Europa innen astma/allergi (inklusive MBA-studien) er helt sentrale i MeDALL og danner grunnlaget for det meste av forskningen i dette prosjektet.

Idrettsastma: Vel 90 toppidrettsutøvere undersøkes for å avklare mekanismene for astmautvikling hos idrettsutøvere. Undersøkelsene inkluderer bronkial hyperreaktivitet, indusert sputum, FeNO, lungefunksjon, parasympatisk aktivitet undersøkt med pupillometri og hjertefrekvens variasjon (heart rate variability (HRV)) med 4sekunders sykkeltest. Studien er tilnærmet ferdig med datainnsamling, nye metoder er etablert og det forventes innovative funn som kan gi en ny forståelse av idrettsastma. Kai-Håkon Carlsen regnes som en av de store internasjonale kapasitetene på dette området, både innenfor samarbeid med Den Internasjonale Olympiske komité samt i task-forces i Europa og USA.

Legemiddelstudier: Spriviastudien er en studie som undersøker effekten av 48 uker daglig behandling med inhalasjonspreparatet spiriva (luftveisåpnende medisin) ved moderat persisterende astma hos barn 5-11 år gamle. Studien rekrutterte pasienter i 2014, men er nå avsluttet.

Alvorlig astma, anti-IL-5 behandling undersøker effekten av en ny medisin for å bedre symptomkontroll av alvorlig astma hos barn og unge over 12 år.  Etter månedlige injeksjoner seks ganger av behandling/placebo følges barna opp tre måneder. For å delta må pasienten være minst 12 år gammel, ha astma med bruk av høydose inhalasjonssteroider siste året med behov for minst ett tilleggsmedikament og ha hatt minst to forverringer som har krevd steroidtabeletter eller infusjoner.

Studien rekrutterer pasienter i 2015, ta kontakt med Håvard Skjerven ved KVB om du er interessert i å delta.

PFAS-ImmTox: Prenatal eksponering for immuntoksiske miljøkjemikalier kan føre til utvikling av immunrelaterte sykdommer senere i livet. Perfluorerte alkylstoffer (PFAS) er allestedsnærværende forbindelser som har kan krysse placenta og dermed nå fosteret. I fødselskohorten BraMat, ble enkelte typer PFAS funnet å gi immunsuppresjon. Formålet med PFAS-ImmTox er en videre undersøkelse av effekter av eksponering for PFAS prenatalt og i tidlig barndom på utviklingen av immunrelaterte helseutfall. Dette skal gjøres ved å benytte data fra tre eksisterende kohorter: ECA (0-16 år), Den norske mor og barnundersøkelsen (0-7 år) og BraMat (0-3år). Genekspresjonsanalyser vil bli benyttet for å finne mulige molekylære signaleringsveier viktig for de immuntoksiske effektene av PFAS.

Allergvac: en studie i samarbeid med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet som undersøker et potensielt nytt behandlingsprinsipp ved peanøttallergi. Studien starter undersøkelser i 2014 av 60 barn med peanøttallergi, og undersøkelsen vil gå over 2 år. Studien inkluderer prikktest for allergier, lungefunksjonsundersøkelse og karakterisering av peanøttallergener.

ORAACLE ble formelt etablert som forskningsgruppe i 2005 støttet av Helse Øst/Sør-Øst som fagspesifikt kjernekompetansemiljø. Gruppen består av forskere ved Oslo universitetssykehus, (med grupper fra tidligere Ullevål universitetssykehus og ved Voksentoppen, Rikshospitalet), Norges idrettshøgskole og Avdeling for miljømedisin ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Gruppen har ett tett samarbeid med Institutt for medisinsk genetikk (UiO/OUS) og har to felles doktorgradsstipendiater i perioden. Alle ledere, og flere av forskerne, er knyttet til Universitetet i Oslo. ORAACLE samarbeider også med forskere ved Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Sørlandet, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Telemark og internasjonale samarbeidspartnere (se under).

Gruppen består av ca 20 personer, hvorav ca 10 stipendiater og 1-2 post-doc forskere, 3 professorer, 1-2 førsteamanuenser, 1 statistiker, 1 forskningssykepleier/-koordinator og ca 1 medisinerstudent.

Prosjekter

ORAACLE har rundt 10 større forskningsprosjekter innen astma/allergi/lungefysiologi pågående til enhver tid. Alle prosjektene utføres i samarbeid med minst ett øvrig forskningsprosjekt, og de fleste prosjektene inkluderer flere institusjoner. Vi har nå en stipendiat i samarbeid med Sykehuset Innlandet.

Grafisk fremstilling av ORAACLE-gruppens pågående prosjekter

 

Publisert 6. mai 2011 13:03 - Sist endret 2. nov. 2016 15:17

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Kai-Håkon Carlsen
 • Geir Håland
 • Karin C. Lødrup Carlsen
 • Håvard Ove Skjerven
 • Eva Maria Rehbinder
 • Monica Munthe-Kaas
 • Petter Mowinckel
 • Randi Jacobsen Bertelsen
 • Trine Stensrud
 • Vegard Hovland
 • Geir Håland
 • Live Nordhagen
 • Berit Brunstad Granum
 • Bente Kvenshagen
 • Egil Bakkeheim
 • Leif Bjarte Rolfsjord
 • Helene Lindvik
 • Julie Stang
 • Teresa Løvold Berents
 • Jon Olav Hunderi
 • Liv Julie Sørdal
 • Merethe Michelsen
 • Erle Dahl Hansen
 • Hrefna Katrin Gudmundsdottir
 • Ingebjørg Skrindo
 • Linn Landrø
 • Tonje Reier-Nilsen
 • Oda C. L Carlsen
 • Torbjørn Nag
 • Thea Fatlund Aspnes
 • Runa Kaldestad
 • Per Thomas Westergren
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 1187