Polynevropati hos barnekreftoverlevere

I 2021 fikk jeg forskningmidler fra Norsk barnekreftforening for å øke kunnskapen om polynevropati hos barn som har gjennomgått kreftbehandling. Her skriver jeg litt om arbeidet vi gjør for å bidra til bedre helse hos barnekreftoverlevere.

Nervene våre forbinder hjernen med resten av kroppen og er viktig for at vi skal kunne kjenne hva vi tar på og for at vi skal kunne bruke musklene våre slik vi ønsker. Når flere nerver blir syke eller skades kaller vi det polynevropati. Polynevropati betyr «sykdom i mange nerver». Vanlige symptomer på polynevropati er nummenhet og smerter i hender og føtter. De som får mer alvorlig polynevropati kan også få redusert muskelkraft og ustøhet. 

Det er mest eldre mennesker og de som har diabetes som får polynevropati. Noen får også polynevropati fordi de har fått en kreftbehandling som har skadet nervene. Noen får tydelige symptomer på polynevropati, mens andre får kun mindre nerveskader som ikke gir symptomer. 

Noen kreftmedisiner skader nervene mer enn andre, og noen pasienter får mer nerveskader enn andre. Vi vet en del om hvilke medikamenter som kan gi nerveskade, men noen ganger må man gi kreftbehandling som kan gi nerveskade. Kreftlegene forsøker alltid å gi så lave doser som mulig av medikamenter som gir nerveskade. Det meste av det vi vet om hvordan og hvor mange som får polynevropati etter kreftbehandling vet vi fra studier på voksne. 

Dessverre vet vi lite om hvor vanlig polynevropati er for barn som får kreft. Vi vet at noen barn får symptomer på polynevropati, men vi har ingen nøyaktige tall.  Det er et stort behov for mer kunnskap om forekomsten av polynevropati etter kreftbehandling. Slik kunnskap vil gi legene mulighet for å dosere medikamentene bedre. Vi også lite om hvordan nerveskader uten symptomer påvirker barnas utvikling og fysiske kapasitet. 

Vi tror at den pågående studien av polynevropati etter barnekreft vil bidra til at kreftlegene i framtiden kan planlegge behandlingen slik at færre får nerveskader som bivirkning av kreftbehandling. Det er ingen behandling for polynevropati, men vi håper at det i framtiden skal være mulig å behandle barnekreft uten at nervene tar skade.

Forskningsgruppen ledet av Kristian Bernhard Nilsen arbeider mye med å forbedre diagnostikk av polynevropati for barn og voksne. Forskningsgruppen er en del av Nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, og består av leger, doktorgradsstudenter, fysioterapeuter og forskere med bakgrunn fra blant annet idrettsvitenskap. De samarbeider i dette prosjektet med forskere fra Barneavdelingen ved Oslo Universitetssykehus og forskere ved Norges idrettshøgskole. Prosjektet er en del av større prosjekt om fysisk aktivitet og senskader hos barnekreftoverlevere ledet av professor Ellen Ruud.  Forskningsgruppen fikk i 2021 tildelt midler fra Barnekreftforeningen som blir brukt til å analysere og publisere data samlet inn i prosjektet «Fysisk aktivitet og barnekreftoverlevere». Midlene blir også brukt til å forberede en ny studie av senskader hos barn behandlet for akutt myelogen leukemi. Arbeidet blir publisert som en vitenskapelig artikkel og vil bli presentert på vitenskapelige fagmøter slik at resultatene skal bli kjent for flest mulig.   

I denne studien har forekomsten av polynevropati hos barnekreftoverlevere vært undersøkt langt grundigere enn det som har vært gjort tidligere. Foreløpige analyser av 127 pasienter og 87 friske kontroller i samme alder i denne studien viser som forventet at noen av barna som har gjennomgått behandling for kreft som får polynevropati. Men analysene tyder også på at langt flere enn vi tidligere har trodd har tegn til nerveskade som ikke gir symptomer. Dette er viktige resultater som ikke ville blitt kjent uten tildelingen fra Barnekreftforeningen, og som potensielt vil ha stor betydning for behandling av barnekreft i årene framover. 

 
Page visits: 410