Forskningsgruppen for IPOT-prosjektet har fått akseptert protokollartikkel i BMJ Open

Forskningsgruppen for «Injury Prevention and Outcomes after Trauma» (IPOT) prosjektet fikk i mai 2021 akseptert en såkalt protokollartikkel i tidsskriftet BMJ Open (https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046954). 

En protokollartikkel er en artikkel der et planlagt forskningsprosjekt blir presentert. Det gjøres rede for datasettet det skal forskes på og hvilke forskningsspørsmål man ønsker besvare. Generelt er hensikten med slike artikler at omverdenen skal kjenne til pågående studier, og at man skal få innspill på valgt metodikk fra andre forskere. I tillegg vil det forebygge såkalt selektiv publisering av resultater, da man på forhånd har annonsert hvilke analyser som er planlagt.  

Det overordnede målet med forskningsprosjektet IPOT er å øke kunnskapen om faktorer før, under og etter skader som har negativ innvirkning på traumepasienters helse. Alvorlige skader er en av de hyppigste dødsårsakene for de under 45 år globalt. For dem som overlever vil de kroppslige og psykiske senvirkningene, og de samfunnsøkonomiske kostnadene av dette, kunne være omfattende og langvarige. I delstudien ‘NTRpluss’ vil data fra Nasjonalt Traume Register (NTR) innsamlet i perioden 2015 and 2018 (n = 26 562) bli kombinert med data fra 5 registre: Dødsårsaksregisteret, diagnoseregistre i spesialist og primærhelsetjenesten (NPR, KUHR), Reseptregisteret og sosioøkonomiske data fra Statistisk Sentralbyrå. Hver pasient vil bli ha 10 kontrollpersoner matchet på alder og kjønn i befolkningen, i et såkalt matchet kohort studiedesign. Dette vil gi en studiepopulasjon på ~ 290 000 personer, og for alle disse vil det samles data fra ett år før skaden og to år etter skaden. Hovedfokus vil være på hyppighet av ulike typer skader, hva som påvirker risiko for å bli skadet og hva som påvirker senfølgene av skaden når den først har inntruffet. Vi forventer at dette omfattende og unike nasjonale datasettet vil kunne gi viktig kunnskap som kan bidra til bedre forebygging og behandling av skader. 

 
Page visits: 197