Nytt skåringssystem til å predikere langtidsdødelighet etter status epilepticus publisert i JAMA Neurology

Line Bédos Ulvin, Kjell Heuser og Erik Taubøll
Line Bédos Ulvin, Kjell Heuser og Erik Taubøll

Epilepsiforskningsgruppen ERGO (med forfattere overlege Line Bedos Ulvin, overlege Kjell Heuser og prof. Erik Taubøll) har vært delaktig i en 3-nasjonal studie for å bedre prognostisering av langtidsoverlevelse etter status epilepticus.

Tidlig prediksjon av langtidsdødelighet av status epilepticus er viktig gitt den høye dødsraten i årene etter diagnosen.

Hensikt med denne retrospektive, multisenter- og multinasjonale kohortstudien var å forbedre prognostisering av langtidsdødelighet etter status epilepticus. Voksne pasienter som ble diagnostisert med og behandlet for status epilepticus ved universitetssykehus i Odense, Danmark, i Marburg/Frankfurt, Tyskland, og Oslo Universitetssykehus ble inkludert i studien.

Et nytt skåringssystem ble utviklet og validert til å forutsi 2-årig (langsiktig) dødelighet etter utskrivelse fra sykehus.

Skåringssystemet kalles for ACD-skår der poengsummen representerer alder (A = age) ved starten av status epilepticus, bevissthetsnivå ved ankomst sykehus (C = consciousness) og varighet (D = duration) av status epilepticus.

Viktig å merke seg at D = duration/varighet av status epilepticus er den eneste potensielt påvirkbare faktor, og det synliggjør at rask og adekvat behandling av status epilepticus kan være avgjørende for langtidsprognosen.

Artikkelen kom ut i aprilutgaven til JAMA Neurology:
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2790734

 
Page visits: 63