Research group NervOUS II

Trond Diseth
Group leader

NervOUS II

Forskningsgruppen NervOUS II ledes av professor i barne- og ungdomspsykiatri Trond H. Diseth og driver tverrfaglig bio-psyko-sosial forskning. Overordnet forskningsfokus er fysiske, mentale, kognitive, psykososiale og familiære livskvalitetsaspekter ved ulike alvorlige og/eller kroniske somatiske tilstander eller symptomatologi hos barn og unge under 18 år.

Om gruppen

En helhetlig, multifaktoriell tilnærming brukes i studiet av komplekse interaksjoner mellom ulike biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for å forstå predisponerende, utløsende og vedlikeholdende mekanismer ved sykdom.

Forskningsgruppen søker å videreutvikle dette tverrfaglige forskningsfeltet i nært samarbeid med både kliniske og basalmedisinske forskningsmiljøer ved både KVB, OUS, UiO, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. NervOUS II kan tilby standardiserte metoder for vurdering av blant annet fysisk funksjon, smerte, mental helse og livskvalitet, i tillegg til tverrfaglige, biopsykososiale longitudinelle studiedesign og anerkjente kontrollgrupper.

Forskningsgruppens innsats har gjennom år vært essensiell for synliggjøring av det psykologiske og psykososiale aspekt ved sykdom og behandling av barn og unge. Forskningen har bidratt til nyervervelse av kunnskap som har hatt betydning for utvikling og forbedring av medisinske behandlingsprotokoller. Det at man også ivaretar barnepasientenes mentale helse og familieaspektet har vist seg å gi økt pasienttilfredshet og livskvalitet, bedre behandlingsforløp, økt etterlevelse og kortere sykdomsforløp; viktige gevinster for både den enkelte pasient, familie og for samfunnet. Fordeler og ulemper ved en evt sammenslåing av BNE's to forskningsgrupper NervOUS I og II ble gjennom 2014 diskutert men ennå ikke landet.

Pågående studier

 • Physical injury and posttraumatic stress reactions. A study of the survivors of the 2011 shooting massacre on Utøya Island, Norway.
 • Tidlig identifisering av småbarn med autismespekterforstyrrelser - kontekstuelt basert identifisering i norske barnehager.
 • Skolevegring hos elever med autismespekterforstyrrelser i grunnskolen – en eksplorerende studie av forekomst og assosierte faktorer.
 • Reliability and validity of Child Assessment Shedule (CAS) revised.
 • Surgery in early childhood and later behavioural development; a twin study.
 • Pain in children With cerebral palsy: Consequences for treatment and follow-up in habilitation.
 • Hoftesmerter og hofteluksasjon hos barn med cerebral parese.
 • Intrathecal baklofenbahendling til barn.
 • Does Votulinum toxin A make walking easier in children with cerebral palsy? A randomized placebo controlled multicenter trial.
 • Rehabilitation and habilitation trajectories, interventions and services for preschool children With cerebral palsy (CPHAB).
 • Hand function and habilitation services for Preschool children with cerebral parese- a longitudinal population based study.
 • Intensiv trening og habilitering for førskolebarn med cerebral parese
 • Sammenhenger mellom forståelse av språk, uttrykksevne og eksekutive ferdigheter hos barn og ungdommer med omfattende tale- og bevegelsesvansker.
 • Barn med Cerebral Parese og utvikling av grovmotorisk funksjon: Kjennetegn ved barn og intervensjoner som er assosiert med god grovmotorisk utvikling.
 • Styrketrening og tøyning for å bedre gangfunksjon, hos barn med cerebral parese, GMFCS I-III, en randomisert, kontrollert studie.
 • Mot og fellesskap i rehabilitering - om ungdom med funksjonsnedsettelse og deltakelse i fysisk aktivitet.
 • Test-retest reliabilitet av Caregiver Priorities & Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD).
 • Lost in Transition – helse, funksjon og deltakelse og  behov for tjenester hos ungdom med cerebral parese.
 • Forbli aktiv - en kvalitativ studie med fokusgruppeintervjuer av ungdom med og uten funksjonsnedsettelse, på Beitostølen helsesportsenter, i Bergen kommune og på Fagernes videregående skole.
 • I can participate - ett års oppfølging med Children's Assessment of participation and Enjoyment og Preferences of Activities for Children (CAPE/PAC) etter opphold på Beitostølen helsesportsenter.
 • Intensiv (re)habilitering for ungdom - en mulitiple single subject studie av ungdom med funksjonsnedsettelser ved Turbo barnas fysioterapisenter, Bergen.
 • Aktive sammen, mulig for oss? Følgeforskning om minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn på Beitostølen helsesportsenter.
 • Kulturell validering av Pediatric Evaluation of Disability Inventory - Computer Assisted Test, PEDI-CAT, et instrument relatert til aktivitet og deltakelse.
 • Psykososiale faktorers innvirkning på tidlig mor/barn-samspill med fokus på posttraumatiske stressreaksjoner hos mor etter for tidlig fødsel.
 • Intersex; psykoseksuell utvikling hos barn og unge født med genitale anomalier og uklart kjønn.
 • Dissociation following traumatic medical treatment procedures in childhood.
 • Ti samarbeidsstudier hvor prosjektleder er ansatt ved en annen forskningsgruppe/klinikk ved OUS, UiO, NKVTS, Sykehuset Innlandet eller NTNU.
Publisert 24. sep. 2012 13:06 - Sist endret 7. aug. 2015 15:29

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Trond H Diseth
 • Helene Gjone
 • Astrid Aasland
 • Kjersti Ramstad
 • Kenneth Larsen
 • Jon Barlinn
 • Reidun Jahnsen
 • Ellen Munkhaugen
 • Ingrid Bugge
 • Stein Førde
Detaljert oversikt over deltakere