Samtykke kreves ikke ved bruk av anonymisert humant biologisk materiale og anonyme opplysninger. For innhenting av materiale og opplysninger som senere skal anonymiseres, kreves det samtykke.

For forskning på humant biologisk materiale kreves det godkjenning fra Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), mens for forsknings på anonyme data kreves det som et utgangspunkt ikke at prosjektet legges fram for REK.

Fremleggelsesplikten må imidlertid vurderes når det gjelder studier som innebærer innsamling av anonyme data. Forskeren må selv gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Konteksten er avgjørende – for eksempel grad av kontakt mellom forsker og deltaker, type data som innhentes, innsamlingsprosedyre, sensitivitet/tema, deltakergruppe og om anonymiteten er reell. Hvis studien innebærer direkte kontakt mellom forsker og informant eller er av en type som trolig innebærer vesentlig belastning for informantene, bør forsker kontakte regional etisk komité for en vurdering av fremleggelsesplikten før prosjektstart. Dette kan gjøres via REK-skjemaet for fremleggingsvurdering. Dette er en rask og enkel prosedyre som også har den fordel at forskeren kan dokumentere at regional etisk komité er konsultert hvis det blir spørsmål i ettertid. Endelig bør det understrekes at selv om prosjektet ikke vurderes som fremleggelsespliktig for regional etisk komité, vil tillatelse fra andre instanser kunne være nødvendig, det gjelder for eksempel personvernombudet eller Datatilsynet.

Kilde: Anonyme data og forskningsetikk. Hølen JC, Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:733. doi: 10.4045/tidsskr.15.0237

Forrige       Neste

 
Page visits: 584