Forskning på materiale fra avdøde reguleres gjennom Obduksjonslova. Uttak av biologisk materiale fra avdøde til bruk i forskning kan kun gjennomføres når det ikke er grunn til å tro at den døde ville ha motsatt seg det. De pårørende skal, så sant det er mulig, spørres om det foreligger forhold som tilsier at avdøde ville motsatt seg det. Uttak av materiale til forskning kan ikke gjennomføres dersom en av de nærmeste pårørende nekter det. Nærmeste pårørende skal, så sant det er mulig, informeres om at det er ønskelig å benytte biologisk materiale til forskning, hva det innebærer og at man kan nekte.

All forskning krever forhåndsgodkjenning av Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Helsedirektoratet har utgitt en veileder for informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning ved dødsfall hos barn.

Forrige       Neste

 
Page visits: 498