Rett til å samtykke til deltakelse i forsknings- og kvalitetsprosjekter har:

  • Myndige personer
  • Samtykkekompetanse hos myndige personer kan imidlertid bortfalle i situasjoner hvor personen på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. I slike tilfeller skal nærmeste pårørende samtykke. Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig og forelegges personen og dens pårørende
  • Mindreårige etter fylte 16 år, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser eller av tiltakets art
  • Foreldre eller andre med foreldreansvar må samtykke til forskning på mindreårige mellom 16 og 18 år dersom samtykket gjelder legemsinngrep eller legemiddelutprøving
  • Foreldre eller andre med foreldreansvar på vegne av mindreårige under 16 år
  • Dersom barn mellom 12 og 16 år av grunner som bør respekteres, ikke ønsker at foreldrene, andre med foreldreansvar eller barnevernstjenesten gjøres kjent med opplysninger om barnet, skal dette ivaretas
  • Umyndiggjorte personer som etter lov av 28. november 1898 om umyndiggjørelse i så stor utstrekning som mulig skal selv samtykke. Dersom dette ikke er mulig, skal vergen samtykke.

Institutt for helse og samfunn, Det mediske fakultet, UiO har laget et beslutningsverktøy for vurdering av samtykkekompetanse, se:

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/manualer/ace2012.pdf

Forrige       Neste

 
Page visits: 543