Bredt samtykke vil si at det gis samtykke til deltakelse i forskning som omfatter ett eller flere overordnede forskningsformål og forskningsfelt. Det følger av helseforskningsloven at forskningsdeltakerne kan avgi et bredt samtykke til forskning på humant biologisk materiale og helseopplysninger. Det kan ikke avgis bredt samtykke til forskning som forutsetter legemsinngrep, for eksempel utprøving av en bestemt behandlingsform eller et bestemt legemiddel.

Helseforskningsloven oppstiller rammer for hvor bredt samtykke som kan gis. Samtykke må være begrenset til et ”nærmere bestemt, bredt definert forskningsformål”. Det er for eksempel ikke anledning til å avgi et bredt samtykke til ”all medisinsk forskning” eller til ”genetisk forskning”. Det er imidlertid anledning til å avgi et bredt samtykke til for eksempel kreftforskning eller diabetesforskning, uten at de enkelte detaljer som ønskes forsket på er spesifisert. Det er prosjektleder som må sørge for at bruken av biologisk materiale og helseopplysninger ligger innenfor rammen av deltakernes samtykke.

Kravene om at samtykket skal være ”informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart” gjelder også for bredt samtykke (se «Hvorfor kreves samtykke til forskning»).

Forrige       Neste

 
Page visits: 560