Et forskningsregister skal godkjennes av Datatilsynet og reguleres av annet lovverk (Helseregisterloven og Personopplysningsloven) enn forskningsbiobanker, som reguleres av Helseforskningsloven. En forskningsbiobank som er basert på bredt samtykke til fremtidig bruk kan ha en ubestemt varighet, men registre må remeldes med jevne mellomrom. Et register kan i prinsippet ha ubestemt varighet, men man må da remelde registeret etter de vilkår som Datatilsynet har gitt i sin godkjenning. Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan også sette som vilkår at de skal ha jevnlige rapporter om bruk av materialet i forskningsbiobanken. Prosjekter som skal benytte materiale fra en forskningsbiobank basert på bredt samtykke må i tillegg søke REK om godkjenning før bruk.

Forrige       Neste

 
Page visits: 498