I Helseforskningsloven defineres forskningsansvarlig som: institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person som har det overordnede ansvaret for forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle den forskningsansvarliges plikter etter denne loven.

Som hovedregel vil forskningsansvarlig være en institusjon, som for eksempel et universitet, et helseforetak eller et legemiddelfirma.

Dersom det skal forskes på sykehusets pasienter, er det departementets oppfatning at sykehuset må være forskningsansvarlig. Ved forskning på helseopplysninger fra pasientjournaler og lignende er det derimot ikke nødvendigvis sykehuset som må anses som forskningsansvarlig. Her kan det for eksempel være naturlig å se hen til hvor behandlingen av helseopplysninger foregår.

OUS som institusjon er forskningsansvarlig for forskningsprosjekter ved OUS.  

I samarbeidsprosjekter er hver institusjon forskningsansvarlig.

Vi anbefaler å gjøre seg kjent med Forskningsinstruksen ved OUS (eHåndbokdokument ID 60).

Forrige       Neste

 
Page visits: 531