The GI Stent Study

Truls HaugeGroup leader
Truls Hauge
Group leader

Bakgrunn: Kreft i gastrointestinaltraktus utgjør 25 % av alle krefttilfeller i Norge og det er fortsatt en betydelig andel som ikke kan tilbys behandling med kurativ hensikt. Ved kreft i gastrointestinaltraktus er obstruksjon et vanlig symptom ved langkommen sykdom. Tidligere var da palliativ kirurgi eneste behandlingsalternativ, men endoskopisk palliasjon med stenter blir nå gjort i økende grad. Studier viser at metoden har en høy teknisk og klinisk suksessrate med liten morbiditet og mortalitet knyttet til behandlingen, sammenlignet med kirurgi. Det foreligger imidlertid begrenset oversikt over bruken og resultatene av slik behandling

Problemstilling/formål: Palliativ endoskopisk behandling med stenter ved gastrointestinal kreft er en ny behandlingsform som per i dag er mangelfullt studert og evaluert med tanke på bruk, metoder, tekniske forhold og behandlingseffekter

Hovedmål
Studere bruk og effekt av stenter som behandling av passasjehinder hos pasienter med kreft i gastrointestinaltraktus

Delmål

  1.  Etablere et behandlings-/kvalitetsregister over prosedyrer med stenter i palliativ behandling av kreft i gastrointestinaltraktus for Osloregionen. Dette vil gi grunnlag for populasjonsbasert kartlegging av stentepidemiologi, herunder insidens, metodevalg, behandlingseffekt og komplikasjoner knyttet til prosedyren.
  2. Undersøke livskvalitet (QoL) før og etter innleggelse av stent.
  3. Kvantifisere effekt av gastroduodenale stent ved studier av ventrikkeltømming før og etter innleggelse.
  4. Undersøke om behandling av akutt venstresidig kolonileus med stent kan være et behandlingsalternativ til akutt kirurgi.

 

 
Page visits: 200