Intravitalmikroskopi-studier av kreftvev

Bakgrunnsinformasjon
Kreftsvulster (primærsvulster) gir ofte opphav til dattersvulster (metastaser) i andre organer enn i det organet hvor kreftsykdommen først oppstår. Dette skjer ved at kreftceller i primærsvulsten vokser inn i blod- eller lymfeårer og blir transportert med blodet eller lymfen til andre organer. Der kan cellene begynne å dele seg og etter hvert danne nye svulster, såkalte dattersvulster eller metastaser. Det er som oftest oppvekst av metastaser som fører til at kreftpasienter dør av sin sykdom.

Problemstilling
Oppvekst av metastaser krever celleproliferasjon, cellemigrasjon og angiogenese, det vil si nydannelse av blodårer. Disse initielle stadiene i oppveksten av metastaser er lite studert. Det er heller ikke kjent hvordan strålebehandling innvirker på oppveksten av metastaser. Hovedhensikten med vårt prosjekt er å tilveiebringe ny kunnskap på dette området, med henblikk på å finne fram til forbedrede strategier for behandling av mikrometastatisk sykdom.

Figur 1: Multicellulr spheroide av GFP transfekterte melanomceller implantert i hudfoldkammer (til venstre), kreftsvulst som har vokst ut fra spheroiden og etablert sitt eget vaskulre nettverk (i midten), og en enkelt melanomcelle som har dannet dendritter og vandret bort fra spheroiden (til hyre).


Metoder
Vitalmikroskopiteknikker blir benyttet til å studere de initielle stadiene i oppveksten av metastaser. Et hudfoldkammer implanteres på ryggen til immundefekte mus, og kreftceller injiseres intradermalt bak et vindu i kammeret. Kreftcellene studeres ved lysmikroskopi. Sensitive og støysvake CCD-kameraer koblet til et lysmikroskop blir benyttet til registrering og observasjon. Bilder og film lagres for senere analyse med bildebehandlingsprogrammer. Fluorescerende fargestoffer blir benyttet til å visualisere blodårer. Kreftcellene som benyttes er transfektert med et gen som koder for GFP (green fluorescence protein), noe som gjør det lett å skille mellom kreftceller og normale celler i kammeret.

Hovedoppgaver
Studenter som ønsker hovedoppgave (diplomoppgave) i tilknytning til dette prosjektet kan ta kontakt med Jon-Vidar Gaustad (Tlf.: 22781222; E-mail: jon.vidar.gaustad (a) rr-research.no) eller professor Einar K. Rofstad (Tlf.: 22781206; E-mail: einar.k.rofstad (a) rr-research.no)..

 
Mar 19, 2004 Page visits: 5555