Sammedrag molekylær karakterisering av disseminerte tumorceller

Det fundamentale skritt i progresjon av brystkreft er metastasering av tumor til andre deler av kroppen. Hovedtrinnene i denne prosessen er spredning av enkelt celler fra primærtumor til lymfeknuter, blod og benmarg (disseminerte tumor celler). Kunnskap om den molekylære signaturen av disseminerte tumor celler er ennå svært begrenset. Sammen med våre internasjonale samarbeidspartnerne har vi etablert avanserte teknikker for å analyse genomiske profiler av enkeltceller med høy oppløsning. Målsetningen er å kartlegge DNA-profiler av disseminerte tumorceller fra benmarg og sammenholde disse funnene med isolerte tumorceller fra blod og DNA profilen av primærtumoren. Økt kunnskap og molekylær karakterisering av slike tumorceller vil kunne benyttes prognostisk og gi bedre diagnose og behandling. Prosjektet er tverrfaglig organisert og baserer seg på samarbeid mellom flere avdelinger ved Radiumhopsitalet, nasjonale og internasjonale forsknings grupper.

Project description in English

 
Page visits: 2810