Identifikasjon og analyse av gener som kontrollerer embryoutviklingen og frøhvile hos planter

Frø fra mange arter er ikke i stand til å spire med en gang selv om de miljømessige forholdene synes optimale. Denne tilstanden kalles dormancy eller frøhvile, og forstyrret frøhvile fører til store økonomiske tap i landbruket. Baumbusch har i sine studier brukt modellorganismen Arabidopsis thaliana (vårskrinneblom) som er den første plantearten hvor man har kjennskap til hele DNA sekvensen (genomet). Sammen med amerikanske samarbeidspartnere har han systematisk karakterisert planter som bærer mutasjoner som gir utslag i endret frøhvile (frøhvilemutanter). Framgangsmåten har vært å sammenlikne disse nye oppdaget mutantene, som kun er påvirket i frøhvile, med ulike villtyper med varierende grad av frøhvile og med andre kjente mutanter påvirket i gener som uttrykkes under frøutviklingen eller som induseres under spiringen. Mutasjonenes posisjoner på kromosomene har blitt kartlagt og fysiologiske studier av mutantene har blitt gjennomført. Under arbeidet med å kartlegge mutantene har det også blitt utviklet en forbedret metode for DNA ekstraksjon og gen-kartlegging og arbeidet har omfattet computer baserte undersøkelser av genom databaser for å identifisere nye ukjente gener som kan ha en potensiell funksjon i embryoutvikling hos planter. Resultatene vil gjøre det mulig å påvise de aktuelle genene i nær framtid.

 
Page visits: 1040