INTERPRET – Integrated and Regulatory Paediatric Research Team

Ellen RuudGroup leader
Ellen Ruud
Group leader

Forskningsgruppens formål og strategi

Forskningsgruppen INTERPRET skal initiere og gjennomføre klinisk forskning og translasjonsforskning innen pediatri. Forskningen fokuserer særlig på, men er ikke begrenset til, problemstillinger som krever en integrert metodologisk tilnærming på tvers av etablerte fagområder, som for eksempel seneffekter etter kreftbehandling (onkologi, psykologi, nevroradiologi, immunologi), genetiske aspekter ved barnekreft (genetikk, onkologi, patologi) behandling og sykdomsmekanismer ved kronisk utmattelsessyndrom (nevrologi, psykiatri, immunologi, mikrobiologi, sirkulasjonsfysiologi, genetikk), rejeksjon etter hjertetransplantasjon (kardiologi, immunologi, sirkulasjonsfysiologi) og kvalme/angst/informasjon hos kreftsyke barn og ungdom (musikkterapi, sykepleiefag, kommunikasjon, psykologi). INTERPRET har i tillegg som målsetting å utvikle en god, felles infrastruktur og et stimulerende miljø for forsking på barn og ungdom.

Pågående studier

 • NorCAPITAL: “The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial” (www.oslo-universitetssykehus.no/norcapital)
 • TAK: Trøtt av kreft
 • ALLBARN: Oppfølgingsstudie av langtidsoverlevere etter ALL
 • HUK: Helsetjenester hos unge kreftoverlevere
 • K-UNG: Kommunikasjon med unge kreftpasienter
 • Autonomic cardiovascular control after heart transplantation
 • NPCSP: The Norwegian Pediatric Cancer Sequencing Project
 • Hjernesvulst hos barn og ungdom – nasjonale regionale forskjeller i behandlingsresultater?
 • AlloSS-young: seneffekter etter stamcelletransplantasjon i ung alder
 • Musikkterapi hos kreftsyke barn
 • Diverse internasjonale multisenter protokoller med og uten randomisering for behandling av ulike typer kreft hos barn (minst 10 ulike protokoller)
 • Primær cilie dyskinesi studier
 • Genomsekvensering ved barnekreft
 • Veneportstudien
 • Legemiddelutprøving i fase 1-/fase2-studier