Avdeling for Registerstøtte

Hos OSS -Forskningsøttte er det etablert et regionalt registersøtte tilbud i HSØ fra Avdeling for Registerstøtte. Avdelingen gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre (melding eller konsesjon).

Videre tilbyr avdelingen oppsett av skreddersydde «registerløsninger» for forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight Classic (avansert IT løsning for innsamling av strukturerte helsedata) samt generell rådgivning vedrørende valg og design av godkjente IT løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger).

Avdeling for registerstøtte har kompetanse innen:

 • planlegging, formalisering, etablering og drift av registre.
 • rådgivning vedrørende valg IT løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger).
 • rådgivning vedrørende design og kvalitetssikring av IT- løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger).
 • råd ved utarbeidelse av registerprotokoll og vedtekter.
 • råd om praktiske- og administrative arbeidsrutiner ved registerdrift.
 • data-uttrekk- og kvalitetssikring av helsedata.
 • kobling av datafiler.
 • kurs innen data-prosessering/tilrettelegging av data for analyser
 • råd ved problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler).
 • råd om grenseoppgang mellom registre og biobanker.
 • holder jevnlig kurs innen registerstøtte og data-prosessering.
 • oppsett av skreddersydde forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight (IT løsning).

 

Planlegging

​​​Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være klarklart allerede på planleggingsstadiet innen man søker om formalisering av et helseforskningsprosjekt (REK) eller et kvalitets-/forskningsregister (tilrådning eller konsesjon):

 • Vurdere behov og formål (forskning, kvalitetssikring, kvalitetsforbedring, rapportering). 
 • Vurdere output (hva skal måles og hvilke analyser er aktuelle).
 • Vurdering av dataflyten i prosjektet/registeret, herunder design og innhold i skjema/CFR’er.
 • Vurdering av ressursbehov i registeret.
 • Utarbeidelse av registerprotokoll.
 • Utforme vedtekter for konsesjonsbaserte kvalitets- og forskningsregistre. Malen er opprinnelig for nasjonale registre - men er relevant for ikke nasjonale registre også.
 • Søke midler til etablering av et kvalitetsregister.

NB! Personvernombudet skal involveres ved etablering av et melde-/konsesjonspliktig forsknings-/kvalitetsregistre samt for å få tilgang til godkjent datalagringsplass.

 

Oppstart og driftsfase

Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være på plass innen man starter opp og går inn i driftsfasen i et helseforskningsprosjekt eller et kvalitets-/forskningsregister med melding eller konsesjon.

 • Rådgivning omkring funksjonalitet og egnethet av godkjente registerløsninger opp mot det aktuelle forskningsprosjekt/register basert.
 • Rådgiving ved design og oppsett av IT løsning (registerløsning) for innsamling av helsedata.
 • Rådgivning ved testing og kvalitetssikring av registerløsing (kontroll av data inn og data ut).
 • Rådgivning ved utarbeidelse av rutiner for dataregistrering, pågående kvalitetssikring av data, samt administrative rutiner.
 • Råd ved utarbeidelse av oversikt over sporing av alle utleverte datafiler fra et forsknings- og/eller kvalitetsregister.

 

Data-uttrekk og kobling

Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være på plass ved data-uttrekk og kobling av datafiler. Vi kan i tillegg bistå med råd ved problemløsning der man har problemer med databaser og datafiler.

 • Utarbeide rutiner for hvordan andre kan få tilgang til registerdata.
 • Utarbeide rutiner for hvordan det gjennomføres data-uttrekk fra databasen.
 • Tilegne seg nødvendig kompetanse på gjennomføring av data-uttrekk og kvalitetssikring av data.
 • Ved kobling av registerdata med andre datakilder så bør det lages en koblingsplan.
 • Tilegne seg kompetanse innen datafil-kobling
 • Teknisk rådgivning/bistand ved problemer med databaser og datafiler.

 

Data prosessering/tilrettelegging av data for analyse

Registerstøtte holder jevnlig introduksjonskurs samt gir rådgivning innen data-prosessering (data-management) i forbindelse med tilrettelegging av data for statistiske analyser:

 • Konvertering av datafiler før import til SPSS
 • Import av datafiler til SPSS
 • Kvalitetssikring av datafiler
 • Finne og rangere duplikater i en datafil
 • Eksport av data fra SPSS til andre filformater
 • Kobling av datafiler i SPSS
 • Restrukturering av datafiler i SPSS
 • Seleksjon av data basert på betingelser
 • Konvertering av variabeltyper
 • Re-koding av variabler
 • Jobbe med datovariabler (endre datoformater, regne ut liggetid m.m.)
 • Regne med variabler (addisjon og subtraksjon m.m.)

 

Rapporter og statistiske analyser

Helseforskningsprosjekt og kvalitetsregistre/konsesjonsbaserte forskningsregistre

For henvendelser om statistisk bistand til helseforskningsprosjekt og kvalitetsregistre/konsesjonsbaserte forskningsregistre ta kontakt med avdeling for Biostatistikk og Epidemiologi.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

For henvendelser om statistisk bistand og rapportering knyttet opp til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ta kontakt med regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre. E-post: fagsenter-kvalitetsregistre@ous-hf.no 

 

 

IT-løsninger for data-innsamling (registerløsninger)

Det finnes et fåtall OUS godkjente IT løsninger for innsamling av data til henholdsvis helseforskning, lokale kvalitetsregistre/kvalitetsstudier, eller for større konsesjonsbaserte kvalitetsregistre/forskningsregistre. Registerstøtte har god erfaring med bruk av de godkjente IT løsningene. Riktig valg av IT løsning samt design og kvalitetssikring av databaseløsning er kritiske faktorer og her kan avdeling for registerstøtte bistå med rådgivning.

 

Medinsight

Godkjent for bruk til forskningsprosjekt og kvalitetsregistre. Tilbyr skreddersydde IT løsninger for innsamling av strukturerte kliniske data. Data lagres sikkert i en SQL database med full relasjonsbygging. Skjema og CRF’er, logikk, prosessflyt samt rapporter produseres etter kundens ønske. Kostnadsbasert produkt. Anbefales for større prosjekter og kvalitetsregistre som har spesialbehov og hvor det viktig med fleksibel søking og rapporteringsmuligheter. Ikke web-basert. Aveling for registerstøtte drifter Medinsight. For mer informasjon Medinsight.

 

eReg editor

Godkjent for bruk til forskningsprosjekt og for kvalitetsregistre. Nasjonal godkjent løsning for datafangst lokalt og nasjonalt, utviklet på OUS. Forsker/kliniker designer selv CRF(skjema) i et applikasjons-grensesnitt. Løsningen er designet som en web-løsning. For å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav (tilgang til, innhentning av og behandling av personsensitive data) vil løsningen, i de tilfelle der en trenger tilgang til sensitive data, være begrenset tilgang innenfor sykehusnettet. Kontakt OUS-IKT for mer informasjon/tilgang: uxgiuu@ous-hf.no

 

UIO nettskjema/ TSD

Kun godkjent til forskningsprosjekt. En web-basert skjemaløsning for sikker innsamling av data til forskningsprosjekter. Løsningen er ikke godkjent for kvalitetsregistre Egner seg best for mindre komplekse forskningsprosjekter. Enkelt brukergrensesnitt og lett for bruker å designe- samt redigere skjema. Løsningen er gratis for HSØ forskningsprosjekt. Kort ventetid på tilgang til løsningen.For mer informasjon UiO, Tjenester og verktøy

 

Epidata Manager og Epidata Entry Client

Kun godkjent til forskningsprosjekt. Enkel men effektiv programvare for innsamling av avidentifiserte eller anonyme data. Bruker lager selv CRF’er eller spørreskjema og redigerer disse enkel selv. Har god funksjonalitet for søking og gode eksportmuligheter til flere typer filformat. Programvaren gratis å bruke. Bestilles av Sykehuspartner. Anbefales for små og mellomstore prosjekter med lav designmessig lav kompleksitet som ønsker noe enkelt men brukervennlig. Ikke web-basert. For mer informasjon Epidata

 

Viedoc

Kun godkjent til forskningsprosjekt. Web-basert løsning for innsamling av data. Tilfredsstiller krav til legemiddelstudier (GCP). Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett. Studier settes opp i Viedoc av avdeling for klinisk forskningsstøtte ved OUS som også kan utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndteringsdokumentasjon m.m. Løsningen er kostnadsbasert. For mer informasjon kontakt Klinisk forskningsstøtte

 

WebCRF (NTNU)

NB! Avventer signering av databehandler-avtale med NTNU innen løsningen kan tas i bruk for OUS prosjekter. Vil kun bli godkjent for bruk til forskningsprosjekt. Internettbasert løsning for innsamling av data i kliniske studier. WebCRF er plattformuavhengig og kan benyttes fra alle datamaskiner med internett-tilgang uten ekstra installasjoner på den lokale PC. Løsningen er tilpasset multisenterstudier og muliggjør randomisering av pasientene. WebCRF kvalitetssikrer data ved inntasting, registrerer endringer, har monitorings-modul. Nedlasting av kliniske data til OUS må gjøres via utviklere hos WebCRF i Tronhheim og data må sendes på en kryptert iron-key. Kontakt NTNU.

 

Access, Filemaker, Checkware, Infopad, Checkbox, RedCap, Excel, SPSS m.fl.

Ikke godkjente løsninger for innsamling av helsedata til forskningsprosjekt eller kvalitetsregistre ved OUS. Ved spørsmål kan personvernombudet/informsjonssikkerhetsansvarlig ved OUS kontaktes.

 

 

Kurs

Avdelingen holder regelmessig kurs. Trykk lenkene under for mer detaljert informasjon om kurs-innhold og for aktuelle kurs-datoer. Det sendes ut nyhetsbrev til forskere i HSØ om aktuelle kurs.

 

 

Kontaktinformasjon

Kontakt avdeling for registerstøtteregisterstotte@ous-hf.no

Kontakt Medinsight: oushfpbmedinsight@ous-hf.no

Besøksadresse: Sogn Arena, Inngang A, 3. etg., Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo.

 

Besøksadresse:
Sogn Arena, Inngang A, 3. etg, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo

 
Page visits: 432