Personlig kreftmedisin

Utprøving av genomdiagnostikk som grunnlag for valg av annenlinjeterapi

 

Tradisjonelt blir kreftbehandling gitt på bakgrunn av klassifisering av hvordan vevet i svulsten ser ut, og prøves ut og godkjennes separat for hvert gruppe av svulster. Dette prinsippet føres videre for nye terapier rettet mot bestemte proteiner eller reguleringsmekanismer. Pasienter med kreftsykdom der disse prinsippene ikke har vært utprøvd, vuderes normalt ikke for slike terapier, selv om økende kunnskap viser at bestemte mutasjoner eller feil i reguleringsmekanismer ofte i varierende grad finnes på tvers av krefttypene.

En tverrfaglig gruppe ved Radiumhospitalet vil prøve ut i praksis hvordan moderne høykapasitetsteknologi for bestemmelse av mutasjoner i arvestoffet kan brukes till å velge aktuell terapi på tvers av krefttypene. Vi begynner nå i liten skala å teste ut dette, i samarbeid mellom OUS kjernefasiliteter for mikromatrise- og sekvenseringsteknologi og bioinformatikk, og den kliniske utprøvingsenheten. Prosjketet har fått en bevilgning fra Forskningsutvalget for en pilotstudie på lungekreft. Vi vil sammenligne sekvensen for noen hundre aktuelle gener i blod og svulst fra pasienter, og identifiserer mutasjoner som er oppstått i svulsten.

Vårt første prosjekt som har fått fiunansiering fra klinikken går på analyse av mutasjoner i et panel av lungekreftsvulster, i samarbeid med Åslaug Helland og Odd Terje Brustugun ved Onologisk avd, Kreftklinikken. 

Prosjektet har flere målsetninger; Vi ønsker å etablere et egnet grensesnitt mot klinikken, vi vil se hvor stort potensialet er for å identifisere aktuelle målrettede terapier på denne måte, vi prøver ut logistikk og kostnader, og i samarbeid med Utprøvingsenheten prøver vi å identifisere pasienter som allerede i dag kaan rekrutteres til utprøvende behandling når standard terapi har feilet. Gjennom dette pilotprosjektet vil vi bygge opp ressurser, kunnskap og erfaring som vil tas med videre når vi får mer midler.


Nasjonal SamarbeidsGruppe for Helseforskning (NSG) har anbefalt at helsevesenet statser nettopp på denne type personlig tilpasset kreftmedisin. Les rapporten "Nasjonalt satsingsområde kreft: Individuell kreftbehandling basert på genprofilen av egen svulst".

Vi har etablert et nasjonalt kreftgenomikkonsortium som har søkt om midler fra NFR for å prøve ut disse metodene i større skala og med målsetning å etterhvet introdusere dem i klinikken. Se egne nettsider: cancergenomics.no 


Les mer