Induksjon av syklisk hypoksi i kreftvev: Hypoksi-kammer prosjektet

Bakgrunnsinformasjon
Hypoksi er en vanlig tilstand i kreftsvulster, men omfanget og alvorlighetsgraden kan variere både mellom ulike tumorer og i samme tumor. Denne mangelen på oksygen påvirker både kreftcellene og de normale cellene i og rundt tumoren, og det er vist at behandling av pasienter med tumor med mye hypoksi er vanskeligere enn når tumoren er vel oksygenert. Videre er det vanlig å dele hypoksi opp i to forskjellige kategorier - akutt og kronisk - og det kan se ut til at disse kan påvirke både behandlingsutfall og tumorfysiologien på forskjellige måter.

Problemstilling
The cyclic hypoxia chamber
En av virkningene av hypoksi er nydannelse av blodårer, og dermed økt blodtilførsel. Det er imidlertid ikke kjent verken hvor stor effekten av dette er, og om det er avhengig av hvilken type hypoksi det er snakk om. Hovedhensikten i dette forskningsprosjektet er å tilveiebringe kunnskap om hvordan gjentatt (syklisk) hypoksi påvirker blodtilførselen, og da i første omgang kortvarig akutt hypoksi.

Metoder
Humane kreftsvulster implantert i immundefekte mus blir benyttet som modellsystem for kreft hos mennesker. Musene blir plassert i et kammer hvor de blir utsatt for gjentatte kortvarige hypoksiske perioder. Effekten av denne behandlingen blir målt ved å måle blodtilførselen ved hjelp av MRI i tumor etter behandling.

Hovedoppgaver
Studenter som ønsker hovedoppgave/diplomoppgave i tilknytning til dette prosjektet kan kontakte professor Einar K. Rofstad (Tlf.: 22781206; E-mail: einar.k.rofstad (a) rr-research.no).

 
Page visits: 3595