MR-avbildning av kreftvev

Bakgrunnsinformasjon
Kreftpasienter med samme diagnose kan ha svulster som responderer svært ulikt på strålebehandling. Dette henger sammen med at de fysiologiske forholdene i kreftvevet kan være svært forskjellig selv om histologien er den samme. Kreftsvulster med dårlig blodforsyning og stor fraksjon hypoksiske celler er spesielt resistente mot strålebehandling, og det samme gjelder pasienter med høyt interstitielt væsketrykk. Pasienter som har spesielt stråleresistente svulster bør få mer aggressiv behandling enn pasienter som har strålefølsomme svulster.
MR-bilde av blodstrøm (øverst) og histologisk snitt merket for hypoksi (nederst) for et humant melanom-xenograft. Brunfargede områder på det histologiske snittet er hypoksiske. De faller sammen med områder med lav blodstrøm (blått/lilla) på MR-bildet.
Problemstilling

Det er ikke etablert noen metode som kan benyttes til å identifisere de pasientene som har utviklet spesielt stråleresistente svulster. Hovedhensikten med vårt forskningsprosjekt er å etablere slike metoder. Vår hypotese er at den ønskede informasjonen kan tilveiebringes gjennom funksjonell MR-avbildning av kreftvevet.

Metoder
Vi holder på med to parallelle prosjekter, hvorav det ene er et pasientstudie og det andre bruker mus som kreftmodell. I pasientstudiet holder vi på med analyse av opptak som er gjort på pasienter med cervix carcinomer, og kommer til å bruke dette til å se om man kan forutse behandlingseffekt på disse pasientene.

I dyrestudiet blir humane kreftsvulster implantert i immundefekte mus, og disse blir benyttet som modellsystem for kreft hos mennesker. MR-avbildningen utføres på en Bruker Biospin 7 T. IDL og Matlab blir benyttet til kvantitativ analyse av MR-bilder.

Studenter som ønsker hovedoppgave/diplomoppgave i tilknytning til dette prosjektet kan kontakte Tord Hompland (Tlf.: 22781204; E-mail: tord.hompland (a) rr-research.no) eller professor Einar K. Rofstad (Tlf.: 22781206; E-mail: einar.k.rofstad (a) rr-research.no).

 
Page visits: 3220