Elektrode-måling av oksygentensjon og væsketrykk i kreftvev

Bakgrunnsinformasjon
Kreftsvulster blir mer og mer resistente mot strålebehandling etter hvert som tiden går. Dette henger sammen med at de fysiologiske forholdene i vevet endrer seg når kreftsvulster vokser. Kreftsvulster er avhengig av å danne nye blodårer for å kunne vokse. Disse blodårene danner et abnormalt nettverk som fungerer dårlig, noe som fører til at oksygentensjonen reduseres og det interstitielle væsketrykket øker. Kreftsvulster som har spesielt lav oksygentensjon eller spesielt høyt interstitielt væsketrykk er resistente mot strålebehandling.

Problemstilling
Mekanismene som ligger til grunn for at oksygentensjonen avtar og det interstitielle væsketrykket øker når kreftsvulster vokser, er ukjent. Sammenhengen mellom oksygentensjon og interstitielt væsketrykk er heller ikke kjent. For å oppnå mer effektiv strålebehandling er vi avhengig av ny kunnskap på dette området. Hovedhensikten med vårt forskningsprosjekt er å tilveiebringe kunnskap om oksygentensjon og interstitielt væsketrykk i kreftsvulster, slik at vi kan finne fram til nye metoder for å gjøre kreftsvulster mer følsomme for strålebehandling.

Metoder
Humane kreftsvulster implantert i huden til immundefekte mus blir benyttet som modellsystem for kreft hos mennesker. Oksygentensjon og interstitielt væsketrykk måles med prober som føres inn i kreftvevet. Eppendorf-prober måler oksygentensjon ved elektrokjemisk reduksjon og blir benyttet til å tilveiebringe informasjon om den romlige heterogeniteten i oksygentensjon. OxyLite-prober måler oksygentensjon ved hjelp av fluorescens-teknikk og blir benyttet til å få informasjon om variasjoner i oksygentensjon over tid. Mikropipette-prober anvendes til å måle gradienter i interstitielt væsketrykk i periferien av kreftsvulster. Wick-in-needle-prober benyttes til å måle interstitielt væsketrykk sentralt i kreftvev.

Figur 1: Fluktuasjoner i oksygentensjon i et humant melanom-xenograft mlt med OxyLite-prober (til venstre), mikropipette-probe og wick-in-needle-probe for mling av interstitielt vsketrykk (i midten), og interstitielt vsketrykk i periferien av et humant melanom-xenograft (til hyre).


Hovedoppgaver
Studenter som ønsker hovedoppgave (diplomoppgave) i tilknytning til dette prosjektet kan ta kontakt med stipendiat Christine Ellingsen (Tlf.: 22781231; E-mail: Christine.Ellingsen (a) rr-research.no) eller professor Einar K. Rofstad (Tlf.: 22781206; E-mail: einar.k.rofstad (a) rr-research.no).

 
Mar 18, 2004 Page visits: 5206