Informasjon om tredje dose vaksine til immunsupprimerte

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Vi har videre laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene.

Forslaget kan dere finne på lenken her: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19 (legeforeningen.no).  Vi anbefaler at alle med immunmedierte lidelser som behandles med ett av medikamentene listet på denne siden tar kontakt med kommunehelsetjenesten for tredje vaksinedose.

Denne anbefalingen vil anslagsvis føre til at 100 000 pasienter tilbys tredje vaksine dersom de henvender seg til kommunehelsetjenesten.

For å sikre at så mange pasienter som mulig får tilbud om vaksine nå råder vi alle til å informere pasientene til å forholde seg til anbefalingen om fremgangsmåte gitt av de medisinske fagforeningene som altså er:

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt de er usikre på.

Som bekreftelse på at de bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende: 

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket 
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge

Vi ber om at dere bidrar med å dele denne informasjonen.

Skrevet av:

Guro Løvik Goll (overlege, PhD, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus)  
Marte Lie Høivik (overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus) 
Gro Owren Nygaard (overlege, PhD nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus) 
som i felleskap utarbeidet felles forslag etter faglig diskusjon fredag 10.09.21

 

 
Page visits: 185