Oppdatering 25.04.2022 Vi anbefaler ikke ytterligere doser med koronavaksine til personer med MS nå

Personer med MS har generelt ikke økt risiko for alvorlig koronasykdom. Mange ser ut til å ha oppnådd en grei beskyttelse mot alvorlig covid-19, selv uten tilstrekkelig antistoffproduksjon, dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene.

Noen pasienter, spesielt de som bruker anti-CD-20-behandling (rituksimab, okrelizumab og ofatumumab), har høy alder, uttalte nevrologiske utfall og alvorlige tilleggssykdommer, kan ha en økt risiko for alvorlig sykdom. Likevel tilsier erfaringene våre at forekomsten av alvorlig covid-19 blant personer med MS i Norge er lav. Vi anbefaler derfor at personer med MS, også de som behandles med immundempende behandling, lever mest mulig normalt.

Personer med MS som bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod (anti-CD-20-behandling eller S1P-reseptormodulatorer) anbefales i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose (dose nr. 4) 3 mnd etter dose 3. Gjennomgått koronainfeksjon teller som en vaksine. Det er fremdeles mulig å motta den fjerde dosen koronavaksine for denne gruppen ved å henvende seg til lokalt vaksinasjonskontor(https://www.ous-research.no/home/nevrovax/Vaksiner).

Det foreligger svært lite kunnskap om vaksinasjon utover de 4 dosene som allerede er anbefalt til personer med nedsatt immunforsvar. Folkehelseinstitituttet (FHI) ønsker derfor ikke å tilby ytterligere vaksinering nå, men har åpnet for at det kan gjøres sjeldne unntak, for eksempel til personer som har gjennomgått organtransplantasjon eller har medfødt redusert immunforsvar. Dette er pasientgrupper med en mye større risiko for alvorlig sykdom og død enn personer med MS. Vår vurdering er at det ikke er behov for ytterligere vaksinedoser til personer med MS nå.

Vi vurderer behovet for ytterligere vaksinering jevnlig og vil informere både fagmiljøet og pasientene om eventuelle endringer av rådene våre.

 

På vegne av NevroVAX og Nasjonal kompetansetjeneste for MS,

Gro Owren Nygaard, Marton König, Elisabeth Gulowsen Celius, Åslaug Rudjord Lorentzen,Trygve Holmøy, Elisabeth Farbu, Øivind Torkildsen og Lars Bø

 

Informasjon om fjerde dose koronavaksine

Informasjon om fjerde dose koronavaksine:

Personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter (blant dem personer med MS som bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod) har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har noen av disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose (full dose, minst 28 dager etter fullvaksinasjon) i sin primærvaksinasjonsserie (FHI). 

Personer med MS som bruker bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod anbefales nå å motta oppfriskningsdose av vaksinen (dose nr. 4), tidligst tre måneder etter tredje vaksinedose. 

Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose:

  • Comirnaty – Full dose (0,3 ml) (Pfizer)
  • Spikevax – Halv dose (0,25 ml) (Moderna)

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt de er usikre på. Kommunehelsetjenesten er bedt om å legge til rette for dette og pasientene bes ta kontakt med sitt lokale vaksinasjonskontor for å motta fjerde dose. Gjennomgått koronasykdom regnes som en vaksinedose. 

Som bekreftelse på at de bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge
  • Tidligere mottatt brev eller bekreftelse på at de hadde behov for tredje dose på grunn av bruk av immundempende midler

Deltakere i NEVROVAX kan gjerne ta ny blodprøve minst tre uker etter oppfriskningsdosen. Ta gjerne kontakt via epost etter oppfriskningsdosen for å få tilsendt ny blodprøveblankett (makoni@ous-hf.no).

Informasjon om tredje dose vaksine til immunsupprimerte

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Vi har videre laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene.