Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus

I henhold til samarbeidsavtale mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo skal det være et forskningsutvalg ved Oslo universitetssykehus som har en rådgivende funksjon for begge institusjoner. Ved sammensetning av utvalget er det lagt vekt på bred faglig representasjon, vitenskapelig kompetanse og kjønn. Sammensetningen er forankret med klinikkledere ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo ved Det medisinske fakultet, samt OsloMet - storbyuniversitetet. Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus har følgende sammensetning i perioden 2021-2022:

Sammensetning 2021 - 2022

Fra og med 20. mars 2021:

Leder: Erlend B. Smeland* Direktør forskning, innovasjon og utdanning
Nestleder: Jens Petter Berg* Prodekan forskning, Det medisinske fakultet, UiO
Medlemmer: Dag Kvale* Instituttleder, Institutt for klinisk medisin, UiO
  Håvard Attramadal Hjerte-, lunge- og karklinikken
  Kristin Bjørnland Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
  Atle Bjørnerud Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
  Karin C. Lødrup Carlsen Barne- og ungdomsklinikken
  Hanne F. Harbo Nevroklinikken
  Sølvi Helseth OsloMet - storbyuniversitetet, prodekan FoU, Fakultet for helsefag
  Marit Inngjerdingen Klinikk for laboratoriemedisin
  Arne Klungland Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Olav Kristianslund Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
  Asle W. Medhus Medisinsk klinikk
  Theresa M. Olasveengen Akuttklinikken
  Randi Opheim Representant helsefaglig forskning OUS
  Nils Eiel Steen Klinikk psykisk helse og avhengighet
  Kjetil Taskén Kreftklinikken
Koordinator Lillian Kramer-Johansen Assisterende forskningsdirektør - sekretariat for utvalget

* Medlemmer i kraft av sin stilling/funksjon.

Arbeidsutvalget for Forskningsutvalget: Erlend Smeland, Jens Petter Berg, Dag Kvale og Lillian Kramer-Johansen.

Medlemmene oppnevnes normalt for to år, med mulighet for en ytterligere periode på to år.