Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus

I henhold til samarbeidsavtale mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo skal det være et forskningsutvalg ved Oslo universitetssykehus som har en rådgivende funksjon for begge institusjoner. Ved sammensetning av utvalget er det lagt vekt på bred faglig representasjon, vitenskapelig kompetanse, engasjement, spredning i hvor man er i forskerkarrieren, samt kjønn. Sammensetningen er forankret med klinikkledere ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo ved Det medisinske fakultet, samt OsloMet - storbyuniversitetet. Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus har følgende sammensetning i perioden 2023-2024:

Sammensetning 2023 - 2024

Leder: Erlend B. Smeland* Direktør forskning, innovasjon og utdanning
Nestleder: Jan Bjålie* Prodekan forskning, Det medisinske fakultet, UiO
Medlemmer: Dag Kvale* Instituttleder, Institutt for klinisk medisin, UiO
  John-Peder Kvitting Hjerte-, lunge- og karklinikken
  Espen Melum Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
  Atle Bjørnerud Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
  Karin C. Lødrup Carlsen Barne- og ungdomsklinikken
  Cecilie Røe Nevroklinikken
  Sølvi Helseth OsloMet - storbyuniversitetet, prodekan FoU, Fakultet for helsefag
  Jens Petter Berg Klinikk for laboratoriemedisin
  Rein Aasland Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
  Olav Kristianslund Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
  Siri Rostoft Medisinsk klinikk
  Marlin Comelon Akuttklinikken
  Hilde Wøien Representant helsefaglig forskning 
  Trine Vik Lagerberg Klinikk psykisk helse og avhengighet
  Kjetil Taskén Kreftklinikken
Koordinator Lillian Kramer-Johansen Assisterende forskningsdirektør - sekretariat for utvalget

* Medlemmer i kraft av sin stilling/funksjon.

Arbeidsutvalget for Forskningsutvalget: Erlend Smeland, Jan Bjålie, Dag Kvale, Karin L. Carlsen og Lillian Kramer-Johansen.

Medlemmene oppnevnes normalt for to år, med mulighet for en ytterligere periode på to år.