Systemisk mastocytose

Forside diagnosefolder systemisk mastocytose

Mastocytose er en sjelden tilstand med økt antall mastceller (en type hvite blodceller) i kroppen. Ved systemisk mastocytose er det nesten alltid opphopning av mastceller i beinmargen, og som regel også i andre organer. Alvorlighetsgrad og hvilke plager som oppstår varierer mye fra person til person.

Forekomst

Forekomsten av mastcellesykdom er usikker, men tilstanden er antagelig underdiagnostisert. Nettstedet Orpha.net oppgir 1-9/100 000 for systemisk mastocytose. I Norge vil det si under 500 tilfeller.
Hos barn forekommer sykdommen nesten ikke.

Varianter av mastocytose

Mastocytose finnes i to hovedformer: systemisk og kutan. Systemisk betyr at sykdommen påvirker eller gjelder hele kroppen. Ved kutan mastocytose finnes økt antall mastceller kun i huden.

Det finnes flere undergrupper av systemisk mastocytose. For den langt hyppigste varianten, indolent systemisk mastocytose, er forløpet kronisk, med normal forventet levetid. I sjeldne tilfeller antar sykdommen det som kalles fremskredne eller alvorlige former.
Disse tilfellene er forbundet med bestemte blodsykdommer og kan ha et mer aggressivt forløp.

 

Tegn og symptomer på mastocytose

De kliniske manifestasjonene (tegn og symptomer) skyldes mastcelle-mediatorene og/eller opphopning av mastceller i ulike organer.

Plagene varierer mye fra person til person og i alvorlighetsgrad. De svinger ofte over tid, kan komme anfallsvis, eller ha et litt jevnere forløp. I listen nedenfor er de mest vanlige symptomer og tegn nevnt.

Generelle: Sykdomsfølelse, slapphet, tretthet, svimmelhet, varme- eller kuldeintoleranse.

Fra huden: Kløe, urticaria (elveblest) og annet utslett av forskjellige slag, dermografisme (rissing på huden som gir en rød hevelse på risset), varmefølelse og flushing (plutselig, kraftig rødming, ofte med svetting og hjertebank).

Fra mage/tarm: Sure oppstøt, kvalme/oppkast, smerter og diaré.

Muskler og skjelett: Smerter, beinskjørhet og andre forstyrrelser i knokkelvevet.

Nevrologiske: Hodepine, ofte migrene, parestesier (hudfornemmelse som ikke skyldes ytre påvirkning og kan føles som brenning, stikking og prikking, kløe, nummenhet, maurkryping, varme eller kulde).

Psykiske: Depresjon, angst og hukommelsesproblemer, konsentras­jons­vansker, irritabilitet og søvnvansker.

Fra kretsløpet: Blodtrykksfall (med besvimelse/nesten-besvimelse), brystsmerter, hjerterytmeforstyrrelser og ødemer (økning av mengden vevsvæske eller av væsken som finnes i kroppens hulrom).

Fra luftveiene: Snue, irritasjon/betennelse, tung-/kortpustethet og astmalignende anfall.

Andre organer: Lever og milt kan være forstørret. For mye mastceller i urinblæren kan gi betennelsessymptomer.

 

 Mastceller

 Mastceller er en type hvite blodceller som dannes i benmargen. De
finnes i nesten alle kroppens organer. Hos friske finnes mastcellene
mest i hud og slimhinner, nær blod- og lymfeårer og nerveender.
Mastcellene har mange funksjoner, blant annet er de viktige i immun-
forsvaret og i reparasjon og vedlikehold av vev. Når kroppen utsettes
for triggere (stimuli som skaper en reaksjon), degranuleres mastcellene
og frigir dermed en rekke aktive stoffer, med en samlebetegnelse kalt
mediatorer. Eksempler er histamin, tryptase og heparin. Stoffene
virker både lokalt, i det vevet cellene befinner seg, og på andre
organer ved at de transporteres rundt i kroppen via blodbanen.


Faktorer som kan utløse eller forverrer symptomer (triggere):

Reaksjonene kan være lokale eller generaliserte. Har man en generalisert allergisk reaksjon, kalles det anafylaksi. I sjeldne tilfeller kan det oppstå en alvorlig form av dette, et anafylaktisk sjokk med kraftig blodtrykksfall.

Årsaker

Årsak til og utvikling av systemisk mastocytose er ikke fullstendig forstått. Hos de fleste har mastcellene og deres forstadier en feil i genet KIT, også kalt c-kit-mutasjon. Genfeilen er ikke arvelig.

Hvordan stilles diagnosen systemisk mastocytose?

På grunn av sjeldenhet og lite spesifikke symptomer og tegn, kan mistanke om mastocytose komme sent eller utebli, slik at det tar lang tid før man får riktig diagnose. Særlig gjelder dette hvis det ikke foreligger noe typisk utslett.

Diagnosen stilles på grunnlag av bestemte funn i blod, beinmarg eller andre organer. Diagnostiseringen og videre oppfølging bør gjøres av eller i samråd med hematolog (lege i blodsykdommer) som har erfaring med sykdommen.

Behandling og oppfølging av mastocytose

Helbredende behandling av systemisk mastocytose finnes foreløpig ikke. Det er viktig å forebygge ved å unngå triggere som erfaringsmessig utløser symptomer.

Å leve med mastocytose – tips og råd

For å kunne leve best mulig med mastocytose, er det nødvendig å ha kunnskap om sykdommen og kjenne til hva som utløser plager, slik at dette om mulig kan begrenses eller unngås.

Kontakt med hjelpeapparatet

God medisinsk utredning og oppfølging er viktig, men fordi diagnosen mastocytose er så lite kjent, er det mange som opplever vansker med å bli forstått eller trodd når de forteller om sine symptomer og plager. Senter for sjeldne diagnoser kan hjelpe til i denne fasen.

Et godt samarbeid med fastlegen kan gjøre det lettere å håndtere diagnosen og de problemer den kan føre med seg. Behandling og oppfølging av systemisk mastocytose bør ivaretas av spesialist med relevant kompetanse. Enkelte kan også trenge koordinator, ansvarsgruppe og individuell plan,

 

Mestring og livskvalitet

Å mestre eget liv og takle de utfordringer hverdagen innebærer, er vesentlig for alle. Sykdom som gir tydelige begrensninger og gjør livet uforutsigbart, vil ofte være psykisk belastende. Det kan være lurt å søke profesjonell hjelp, eller benytte seg av gruppebaserte tilbud som finnes f.eks. ved lærings- og mestringssentrene ved sykehusene.

Mange som har en sjelden diagnose opplever å være alene med problemene sine. På grunn av manglende kunnskap om diagnosen, møter man ofte ikke den forståelsen man forventer. Kontakt med andre som er eller har vært i samme situasjon oppleves ofte som givende og nyttig.

Masocytoseforeningen kan være til hjelp, se: www.mastocytose.no

Vår erfaring er at åpenhet om sykdommen er positivt og nødvendig for de fleste. Å si noe om hva sykdommen innebærer og hva man strever med, på arbeidsplassen og i sitt sosiale nettverk, er oftest en forutsetning for å få forståelse og støtte.

Kontakt oss

En sjelden diagnose øker behovet for god informasjon og veiledning. Har du spørsmål som du ikke finner omtalt her, kan det være nyttig å kontakte vårt senter. Ring oss på telefon 23 07 53 40 i dag og få en samtale med en av våre rådgivere.
Du kan kontakte oss direkte uten henvisning fra fastlege.

 

 

Mars 2018

                                                                            

Nyttige lenker

 

Kilder

Multidiciplinary Management of Mastocytosis: Nordic Expert Group Consensus, Sigurd Broesby-Olsen et al.

Cutaneous manifestations in patients with mastocytosis: Consensous report of the European Competence Network on Mastocytosis; the America Academy of Allergy, Asthma & Immunology; and the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Karin Hartmann et al.

Psychosocial impact of mast cell disorders: Pilot investigation of a rare and understudied disease. Jennifer Nicoloro-SantaBarbara, Maci Lobel and David Wolfe

Proposed diagnostic algorithm for patients with suspected mastocytosis: a proposal of the European Competence Network on Mastocytosis. Peter Valent et al.

Drug hypersensitivity in clonal mast cell disorders: ENDA/EAACI position paper. P. Bonadonna et al.

 

Fra UpToDate:

https://www.uptodate.com/contents/mastocytosis:

Mastocytosis (cutaneous and systemic): Epidemiology, pathogenesis, and clinical manifestations

Mastocytosis (cutaneous and systemic): Evaluation and diagnosis in adults

Mastocytosis (cutaneous and systemic): Evaluation and diagnosis in children

Mast cell disorders: An overview

Systemic mastocytosis: Management and prognosis

Treatment and prognosis of cutaneous mastocytosis

Mast cells: Development, identification, and physiologic roles

Publisert 21. mai 2012 / sist endret 14. mars 2018