Intern utlysning for sykepleiere med doktorgrad: Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter med sykepleier som søker

Hvem kan søke:

  • Sykepleiere med avlagt doktorgrad.

  • Doktorgraden skal være avlagt for maksimalt 8 år siden (eventuelle perioder med foreldrepermisjon og/eller sykefravær etter disputasdato kommer her til fratrekk)

  • Søker skal være ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Rammer og regler for bruk av midlene:

  • Tildeling av inntil 250.000 kroner til delfinansiering av to prosjekter ved OUS (total ramme for utlysningen er 500.000 kroner)

  • Ettårig støtte.

  • Midlene kan brukes til løpende lønns- og driftskostnader, f. eks. utenlandsopphold, mottak av gjesteforskere, frikjøpsordninger, delfinansiering av stilling etc.

  • Midlene kan ikke brukes til investeringer (anskaffelser over 100.000 kroner og mer enn tre års levetid).

  • Midlene må benyttes i 2018 og er ikke overførbare til senere år (internt bevilget).

  • Midlene skal forvaltes av OUS og kan ikke overføres til eksterne partnere eller fond. Utlegg fra samarbeidspartnere kan refunderes, der dette er avtalt.

Se videre tekniske krav til søknaden, samt obligatorisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 16. oktober 2017 til post.forskning@ous-hf.no 

 
Sep 15, 2017 Page visits: 178