Bruk av brede samtykker vil ha samme krav til informasjon som ordinære samtykker, hvilket krever supplerende informasjon til de inkluderte over tid.

Deltakerne må få informasjon under prosjektenes gang. Dette kan gjennomføres ved at det gis jevnlig informasjon eksempelvis på internettsider. Ved utarbeiding av informasjonen, må man imidlertid ta hensyn til at ikke alle forskningsdeltakere benytter internett. For denne gruppen kan informasjon i tillegg til internettpublisering, dekkes ved at det utarbeides nyhetsbrev som sendes ut med jevne mellomrom. Ved innhenting av samtykket må det opplyses om hvor deltakeren kan finne informasjon om prosjektet. Når informasjonskanalene endres, for eksempelvis skifte av internettside, må deltakerne informeres om dette. Hensikten er at deltakerne skal vite hvor ytterligere informasjon er å finne. Det sentrale er at det på samtykketidspunktet ikke er mulig å opplyse om hva som skjer i fremtiden. I noen studier kan det komme krav om individuelt rettet tilleggsinformasjon om konkrete studier, enten med reservasjonsrett eller med krav om eget samtykke. Gjennomføring av informasjonsplikten er et ansvar som påhviler forskningsansvarlig/databehandlingsansvarlig.

Den jevnlige informasjonen må inkludere relevant informasjon om forskningsprosjektet, formål og metoder, forventede og uventede resultater av forskningen (positive som negative), risiko, ulemper og ubehag, retten til å trekke seg fra studien uten negative konsekvenser for helsetjenestetilbudet, prosjektets varighet, betydningen for deltakerne selv eller for den gruppen de tilhører, forskerens institusjonstilhørighet, finansieringskilder og kommersiell utnytting, mulige interessekonflikter, forsikringer m.m.

Forskningsdeltakerne må få informasjon om at et samtykke når som helst kan trekkes tilbake,. Det bør også informeres om de unntak fra adgangen til å kunne kreve destruksjon, sletting eller utlevering. Se Forskningsbiobank for kreft sin hjemmeside som eksempel for hvordan nettsider kan utformes.

Se også eHåndbokdokumentet Samtykke til brede formål.

Forrige       Neste

 
Page visits: 478