Et bredt samtykke kan dekke:

 • bruk av helseopplysninger fra journal og behandlingsrettede helseregistre
 • bruk av biologisk materiale fra behandlingsbiobanker
 • kobling med andre datakilder. Det kan for eksempel være behov for å koble pasientopplysninger med sentrale helseregistre som Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt pasientregister og Reseptregisteret
 • bruk av opplysninger fra fastlege, andre helseforetak med flere. Omfanget av det brede samtykket kan omfatte en eller flere av følgende:
  • at opplysningene kan brukes til flere forskningsformål innen angitt forskningsfelt

  • etablering av et langvarig forskningsregister eller kvalitetsregister med bredt vitenskapelig formål

  • etablering av forskningsbiobank med bredt vitenskapelig formål

  • inkludering i elektronisk samtykkeregister

Samtykket kan dekke alle typer studier og kvalitetssikring. Se også eHåndbokdokumentet Samtykke til brede formål.

Forrige       Neste

 

 
Page visits: 535