Den regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan sette vilkår for bruk av bredt samtykke. Vilkår kan for eksempel knytte seg til hvordan opplysningene skal oppbevares, graden av personidentifikasjon og at nøkkelfiler (koblingsfiler) for personidentifiserbare helseopplysninger og biologisk materiale skal oppbevares atskilt på en sikker og trygg måte. Det følger videre at REK kan pålegge prosjektleder å innhente nytt samtykke dersom komiteen finner det nødvendig. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det er mange år siden det brede samtykket ble innhentet, eller dersom REK mener at det på bakgrunn av forskningsprosjektets karakter vil være etisk betenkelig å innhente et bredt samtykke. Et eksempel kan være der det gjelder svært sensitive opplysninger, for eksempel opplysninger om psykisk sykdom.

Deltakere som har avgitt bredt samtykke har krav på jevnlig informasjon om prosjektet (se «Hva kreves av informasjon til inkluderte personer i en forskningsbiobank basert på bredt samtykke?»).

Også et bredt samtykke til å delta i et forskningsprosjekt kan når som helst trekkes tilbake (se «Kan et samtykke tilbaketrekkes?»).

Forrige       Neste

 
Page visits: 511