At samtykket skal være ”frivillig” betyr at deltakeren skal avgi samtykket av egen fri vilje. Vedkommende må ikke presses, forledes eller lignende til å avgi samtykke til noe han eller hun ikke vil delta i. Dette innebærer blant annet at utgangspunktet må være at det ikke må brukes økonomiske eller andre virkemidler for å få deltakere til å samtykke til forskning de ellers ikke ville deltatt i. Dette er imidlertid ikke til hinder for at utgifter forbundet med deltakelse i forskningsprosjekter dekkes.

Dersom forskningsdeltakeren kan anses å være i et slikt avhengighetsforhold til den som ber om samtykke, at forskningsdeltakeren vil kunne føle seg presset til å gi samtykke, skal det informerte samtykke innhentes av en annen som forskningsdeltakeren ikke har slikt forhold til. Slikt avhengighetsforhold kan for eksempel tenkes å foreligge mellom pasient og behandlende lege. Men ikke alle pasientforhold vil innebære et avhengighetsforhold, for eksempel kan pasienter som er svært syke eller mentalt redusert lettere føle seg presset til å gi samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter enn andre pasienter. Andre eksempler hvor det kan tenkes å foreligge avhengighetsforhold er mellom student og lærer, i forbindelse med forskningsprosjekter i regi av eller ved medvirkning av arbeidsgiver og situasjoner der en pasient står i takknemlighetsgjeld til en behandlende institusjon som ønsker forsøkspersoner. I forbindelse med godkjenning av prosjektet må Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vurdere hvorvidt forskningsdeltakeren kan anses å være i et slikt avhengighetsforhold til den som ber om samtykke, at forskningsdeltakeren vil kunne føle seg presset til å gi samtykke. Ved vurderingen må REK blant annet legge vekt på hvor nært forholdet er, forskningsprosjektets art og omfang, risiko og sensitivitet og om forskningsprosjektet har betydning for pasientens sykdom og/eller tilstand.

Samtykket må videre være ”uttrykkelig”. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig med passivt samtykke eller at forskningsdeltakeren ikke direkte motsetter seg deltakelse. For at et samtykke skal være uttrykkelig må giveren aktivt samtykke til deltakelse i forskningsprosjektet. Hensikten bak kravet er å sikre frivillighet og respekt for selvbestemmelsesretten.

Forrige       Neste 

 
Page visits: 527