I Helseforskningsloven defineres prosjektleder som: en fysisk person med ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forskningskvalifikasjonene og erfaringer for å kunne oppfylle prosjektlederens plikter etter denne loven.

Generelt kan det sies at pro­sjektleder må være en vitenskapelig kompetent person med tilstrekkelig erfaring og kunnskap innen forskningsfeltet til å lede planlegging, gjennomføring og publisering og annen formidling av studien. Nødvendige forskningskvalifikasjoner og erfaringer vil normalt bety doktorgradskompetanse eller tilsvarende. Dette innebærer at en student ikke bør kunne være prosjektleder. Denne rollen må veilederen påta seg. Det er videre viktig at prosjektleder har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å vurdere hvordan forskningen foregår, hvilke resultater den påviser og implikasjonene av resul­tatene med videre. Dette er en følge av at prosjekt­leder må ha nødvendige kvalifikasjoner til å ta på seg det ansvaret som følger med å være prosjektleder.

For multisenterstudier (samarbeidsprosjekter), der det formelle prosjektlederansvaret er lagt til annen institusjon, skal det være en navngitt ansatt ved Oslo universitetssykehus med lokal ansvar for den del av prosjektet som gjennomføres i foretaket.

Vi anbefaler å gjøre seg kjent med Forskningsinstruksen ved OUS (eHåndbokdokument ID 60).

Forrige      Neste

 
Page visits: 489